Svårt upptäcka fusk i automatiserad handläggning

Digitalisering Det krävs åtgärder för att hantera ärenden med hög risk för fusk och fel menar Riksrevisionen i en ny rapport.

Svårt upptäcka fusk i automatiserad handläggning
Helena Lindberg, riksrevisor. Foto: Linus Hallgren.

Det blir allt vanligare att myndighetsbeslut fattas av datorer. Riksrevisionen konstaterar i sin rapport* att automatiserat beslutsfattande i de flesta fall leder till både ökad effektivitet och rättssäkerhet, men inte alltid. Fel som uppstår kan få stora konsekvenser för enskilda och minska tilliten till statsförvaltningen.

Statliga myndigheter började automatisera beslutsfattande under 1970-talet och antalet automatiskt fattade beslut är idag mycket stort. Under 2019 fattade 13 statliga myndigheter 121 miljoner automatiserade beslut gentemot privatpersoner och företag, visar Riksrevisionens granskning.

Riksrevisionen har granskat effektiviteten och rättssäkerheten i de statliga myndigheternas automatiserade beslutsfattande. Granskningen omfattar beslut om föräldrapenning vid Försäkringskassan, årlig inkomstbeskattning av privatpersoner vid Skatteverket och körkortstillstånd vid Transportstyrelsen.

Har minskat kostanderna

Riksrevisionens slutsats är att automatiseringen av dessa beslutsprocesser har lett till minskade kostnader för myndigheterna och kortare väntetider för enskilda. Även rättssäkerheten, i form av ökad likabehandling och förutsebarhet, har förbättrats.

Riksrevisionen konstaterar dock att det finns brister när det gäller att säkerställa att de automatiskt fattade besluten är korrekta.

Helena Lindberg, riksrevisor.
Helena Lindberg, riksrevisor.
Foto: Frida Ström.

– Vår bedömning är att myndigheterna har lagt för stort fokus på låga kostnader och för lite på kontroll och uppföljning, säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar.

Kan minska tilliten

Det innebär att myndigheterna inte har tillräckliga förutsättningar att upptäcka felaktiga beslut, något som kan få stora konsekvenser för privatpersoner och företag och riskerar att minska tilliten till statsförvaltningen anser Riksrevisionen.

Trots att tekniken med automatiserat beslutsfattande etablerades redan på 80-talet så brister arbetet med kontroll och uppföljning.

Riksrevisionen menar i rapporten att de granskade myndigheterna behöver följa upp de automatiserade besluten för att vara säkra på att de är korrekta, samt förbättra arbetet med att hantera ärenden med hög risk för fusk och fel.

Andra viktiga åtgärder är att säkerställa att lika fall behandlas lika samt att dokumentationen av den automatiserade handläggningen är tydlig och läsbar.

Bör följa upp

Riksrevisionen rekommenderar nu att Regeringen bör ge Myndigheten för digital förvaltning, Digg, i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för effektiva, rättssäkra och korrekta automatiserade beslut.

Även Försäkringskassan, Skatteverket och Transportstyrelsen bör följa upp sina automatiserade beslut för att säkerställa att de är korrekta.

Till rapporten

*Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen – effektivt, men kontroll och uppföljning brister (RiR 2020:22)

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.