3 av 4 universitet som får toppbetyg

Skola Universitet och högskolor har kommit allt längre i sitt systematiska kvalitetsarbete. I UKÄ:s senaste granskning har hittills beslutats att tre av fyra lärosäten får full pott inom samtliga bedömningsområden.

3 av 4 universitet som får toppbetyg
Foto: Stock Adobe.

Universitet och högskolor har det huvudsakliga ansvaret för att utbildningarna håller hög kvalitet genom att utveckla sina egna kvalitetssäkringssystem. UKÄ genomför sedan regelbundna granskningar av att arbetet håller tillräckligt hög nivå inom olika områden som är kopplade till kvalitetssäkring.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det handlar till exempel om att det ska finnas processer för uppföljningar av till exempel studentstöd, regelbundna granskningar av utbildningar samt studenters och doktoranders möjligheter till inflytande över sin utbildning.

Granskningarna sker i omgångar med ett antal lärosäten i varje omgång. Varje lärosäte granskas ungefär vart sjätte år.

Bristande jämställdhetsperspektiv

I den senaste omgången har beslut hittills fattats om Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet. Göteborg, Lund och Uppsala får full pott inom alla kategorier och omdömet ”godkänt kvalitetssäkringsarbete”, medan Linköping får omdömet ”godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll”.

Den svaga punkten på Linköpings universitet är jämställdhetsperspektivet som UKÄ bedömer som inte tillfredsställande. Ett annat utvecklingsområde som bedömargruppen pekar på för Linköpings del är den obalans som råder mellan ambitionsnivå och kapacitet att ta om hand resultaten i kvalitetssystemet.

Kommit långt med kvalitet

Viveka Persson, gruppchef på UKÄ:s utvärderingsavdelning, är på det hela taget ändå nöjd med lärosätenas kvalitetsarbete. I de tidigare bedömningar som genomförts i den här cykeln har endast två av totalt 21 granskade lärosäten fått högsta betyg, vilket alltså kan ställas i relation till de tre som nu fått full pott enbart i den senaste omgången.

Viveka Persson, gruppchef UKÄ.
Viveka Persson, gruppchef UKÄ.

– Majoriteten har kommit riktigt långt med att utveckla kvalitetssystem som är heltäckande och robusta, men ändå tillräckligt flexibla för att medge en viss variation på lokal nivå, säger Viveka Persson.

Hållbarhet är en fråga som kommit allt högre upp på agendan i många organisationer och som får en allt tätare koppling till kvalitetsbegreppet. Men det är inget område som UKÄ tittar specifikt på i sina granskningar.

– Däremot krävs att kvalitetsarbetet svarar upp mot lärosätenas mål och strategier. Och där kan då hållbarhetsfrågor komma in som ett prioriterat område, förklarar Viveka Persson.

Flera förbättringsområden

Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. I granskningen har UKÄ också identifierat flera förbättringsområden.

Det gäller till exempel möjligheterna för student- och doktorandrepresentanter att bidra till lärosätenas utveckling. Ett annat område som behöver utvecklas är hur man når ut till studenterna med information om resultat samt uppföljning av kursutvärderingar och individuella studieplaner för doktoranderna.

– Ytterligare en utmaning är att förbättra möjligheterna för icke svenskspråkiga studenter och doktorander att delta i kvalitetsarbetet. Det är särskilt angeläget med tanke på att internationalisering är ett prioriterat område generellt vid lärosätena, säger Viveka Persson.

De granskningar som närmast står på tur för UKÄ att besluta om gäller Umeå universitet och Stockholms universitet.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.