Brittiska anmälda organ förlorar status vid brexit

Internationellt Storbritanniens utträde ur EU får även genomslag inom områden som har med kvalitetssäkring att göra. Bland annat kommer de brittiska anmälda organen att i ett slag förlora sin status vid en hård brexit.

Brittiska anmälda organ förlorar status vid brexit

EUs produktregler bygger på en lagstiftningsmetod där den gemensamma EU-lagstiftningen endast innehåller grundläggande krav för hälsa, säkerhet, miljö eller andra samhällsintressen samt hänvisar till harmoniserade standarder med detaljerade tekniska krav.

Något förhandsgodkännande från nationella myndigheter krävs som regel inte. I de flesta fall räcker det att den som sätter en produkt på marknaden – normalt tillverkaren – genomför en bedömning av överensstämmelse och upprättar en så kallad EG-försäkran om överensstämmelse mot de krav som ställs i lagstiftningen.

Men inom ett 30-tal produktområden, som medicintekniska produkter, maskiner, tryckkärl och byggprodukter, krävs att tillverkaren anlitar ett särskilt tredjepartsorgan, ett så kallat anmält organ, som ett led i sin bedömning av överensstämmelse genom certifiering, kontroll eller provning.

Dessa organ kompetensbedöms som regel genom ackreditering och anmäls till EU-kommissionen, därav namnet.

Brittiska organ förlorar status

Genom att EU-lagstiftningen bygger på ett öppet system för provning och kontroll kan tillverkare anlita ett anmält organ från vilket EU-land som helst.

Läs även: Ulf Hammarström ny generaldirektör för Swedac.

Men om Storbritannien nu lämnar EU utan ett avtal på plats innebär det att brittiska anmälda organ i ett slag förlorar sin status som anmälda organ. Detta på grund av att ett anmält organ måste vara etablerat inom en medlemsstat samt stå under övervakning av medlemsstaten.

Enligt Göran Lundmark, handläggare på Swedac, förekommer det att svenska tillverkare anlitar brittiska anmälda organ inom vissa områden.

– De behöver i så fall vända sig till anmälda organ i andra länder med tanke på att produkter som släpps ut på marknaden måste vara bedömda av ett anmält organ som är etablerat i en medlemsstat. När Storbritannien inte längre är medlem i unionen kan den som släpper ut produkter på marknaden inte längre göra det med stöd av bedömningar från brittiska anmälda organ, säger han.

Flyttar till andra medlemsstater

För att gardera sig har vissa brittiska anmälda organ indikerat att de kommer att flytta delar av sin verksamhet till någon av EUs medlemsstater. De kommer i praktiken att bli nya anmälda organ i den nya medlemsstaten och måste som sådana genomföra nya bedömningar och utfärda nya intyg och certifikat. De kan dock använda sina befintliga underlag för existerande kunder som underlag för sina bedömningar.

– Det kommer visserligen att innebära en ökad administrativ börda för tillverkarna. Samtidigt säkrar det kontinuiteten genom att kompetens och dokumentation finns kvar i organisationen, förklarar Göran Lundmark.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.