Högre tillgänglighet i Sveriges kommuner

Förbättringsarbete Sveriges kommuner fortsätter förbättra sin kvalitet och service. Bland annat har tillgängligheten ökat ytterligare och fler än åtta av tio medborgare får svar på e-post inom ett dygn, framgår av Kommunens Kvalitet i Korthet för 2019.

Högre tillgänglighet i Sveriges kommuner
Fler än åtta av tio får svar på e-posten inom ett dygn. Foto: Stock Adobe.

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, är ett nationellt program som genomförs varje år sedan 2006 av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och RKA, Rådet för främjande av Kommunala Analyser.

I 2019 års mätning deltog 264 kommuner som på det här sättet får möjlighet att värdera och jämföra sin service, kvalitet, effektivitet och medborgarnas delaktighet.

Det nuvarande programmet bygger på ett 40-tal nyckeltal inom tre områden – samhälle och miljö, barn och unga respektive stöd och omsorg. Nyckeltalen har reviderats vartefter under årens lopp, förklarade Hanna Lundborg, ansvarig för KKiK, vid gårdagens presentation av 2019 års resultat:

– KKiK är inget statiskt verktyg utan en arena för att ständig utveckling, som nu mot mer tillitsbaserad styrning. KKiK kan då fungera som ett utmärkt verktyg för att främja tilliten både inom den egna organisationen och mellan medarbetare och medborgare.

Ingen nationell sammanställning

Till skillnad från tidigare år presenteras ingen nationell sammanställning för 2019. Varje kommun får istället en egen, individuell rapport som visar de egna nyckeltalen i förhållande till andra kommuner.

– Vi har valt den modellen för att minska fokus på mått och rankinglistor, förklarar Hanna Lundborg.

Några generella slutsatser går ändå att dra utifrån undersökningen.

Resultaten för tillgänglighet och bemötande, som ingår i samhälle och miljö, fortsätter vara starka.

2019 besvarade kommunerna i genomsnitt 84 procent av frågorna som kom in via e-post inom ett dygn, en ökning med 4 procentenheter sedan föregående år.

Trenden för svar direkt på en enkel fråga per telefon är också fortsatt på uppåtgående – även om spridningen mellan kommunerna är stor – från 27 procent som lägst till 94 procent som högst.

Även det återinförda nyckeltalet delaktighetsindex, det vill säga kommuners förmåga att möjliggöra dialog, visade på stor spridning – från 19 procent upp till 93 procent.

Av nyckeltalen för SFI, Svenska för invandrare, framgår att kvinnorna klarar studierna i högre grad än män, medan män i betydligt högre utsträckning kommer ut i andra studier eller arbete efteråt.

Handläggning av bygglov

Ett annat nyckeltal visar handläggningstiden för bygglov. Mediantiden från inkommen ansökan till beviljat bygglov är 48 dagar, men med spridning från 1 till 189 dagar. Från komplett ansökan till beviljat bygglov är mediantiden 10 dagar och spridningen 1 – 84 dagar.

Inom området barn och unga är trenden nedåtgående när det gäller möjligheterna att få en plats på förskola önskat datum. Endast i medeltal 59 procent av föräldrarna får sina önskemål tillgodosedda jämfört med 79 procent för tio år sedan.

Försörjningsstöd

Inom stöd och omsorg har väntetiden för beslut om försörjningsstöd i princip varit oförändrad de senaste åren med ett medelvärde på 15 dagar 2019. Däremot är det stor spridning mellan kommunerna – från 2 upp till 57 dagar.

Även medelvärdet för personalkontinuitet inom öppen hemtjänst ligger stabilt, men har under en tioårsperiod ökat med i snitt tre personer – från 13 till 16 personer per brukare. Spridningen mellan kommuner sträcker sig från 7 till 25 personer.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.