Inspirerande om hur verksamheter kan utvecklas

Recension Vad har förbättrats för dem som din verksamhet är till för? Ökad nöjdhet, kortare ledtider eller färre fel är bra tecken. Organisatoriska förändringar eller nya arbetssätt visar däremot inte att en förbättring verkligen skett, menar Henrik Eriksson.

Inspirerande om hur verksamheter kan utvecklas

Vi får ta del av konkreta exempel från flera svenska kvalitetsutmärkelsevinnande verksamheter i skilda branscher såsom Stora Enso Fors, MTR och Condorens förskolor.

Fakta

SVERIGES BÄSTA VERKSAMHETER

Författare: Henrik Eriksson

Förlag: Förbättringsakademin

ISBN: 978-91-89013-60-5

Kärnan i boken är fem principer som beskriver hur de bästa verksamheterna agerar och tänker. Principen Vi förbättrar blir också det lyckade resultatet om dessa principer arbetas med hela tiden samtidigt, menar författaren. Dessutom – för mycket kartläggning, analys och utvärderingar stjäl energi, det blir lätt mer prat och inget gjort, vilket leder till att själva förbättringsarbetet skjuts undan.

För att lyckas med principen ”Vi är behovs- och syftesdrivna” behöver din verksamhet ge mesta möjliga värde till dem som den är till för. En medvetenhet behövs och stödjande arbetssätt för det som prioriteras måste dagligen tillämpas genom dialog och samarbete. Det finns enkelhet, tydlighet och transparens hos dem som lyckats, poängterar författaren.

Självstyre behövs

För framgång med principen Motiverade medarbetare behövs självstyre med större frihet, meningsfullhet och viljan att bli bättre, visar forskning. Det värdefulla kvalitetsarbetet sker med medarbetarna som är närmast där det händer och får mandat att påverka. ”Då är det naturligt, berikande och roligt. Man är med och bygger någonting” är ett av många citat som genomsyrar boken.

Samband mellan arbetssätt och resultat måste tydliggöras, poängteras i principen Vi har värdeskapande processer och nätverk. Ofta saknas en reflektion eller förbättringsfas av det verksamheten gör regelbundet. Principen Vi leder är avgörande. Tron att omorganisering förbättrar är ett vanligt fel i dagens ledarskap. Resultatet blir ofta missnöje och förlust av upparbetade arbetssätt. Det gäller att anpassa modeller och metoder efter egen verksamhet istället för att bli slavar under systemen, betonar en ledare.

För att röja hinder för utveckling behöver vi ha förmågan att tänka nytt, ha friska medarbetare, utveckla arbetssätt och föra dialoger, snarare än en massa möten. En tillåtande kultur där ett gemensamt lärande uppnås och mod finns för att testa innovationer krävs, hävdar författaren.

Blir synligt

De framtagna principerna är helt i linje med och speglar modernt kvalitetsutvecklingstänk. Både lyckade utvecklingsinsatser och misstag som ofta sker beskrivs kärnfullt och ställs emot varandra. Kraften i själva utvecklingsarbetet blir därmed synlig. På så sätt tycker jag att reflektion inspireras kontinuerligt i boken. Vill du ha ökad förståelse för hur verksamheter kan utvecklas så är boken väl värd att läsa!

Plus

+ Tillgängligt och enkelt beskrivet

+ Känns levande med både konkreta och personligt upplevda exempel.

+ Lagom med illustrationer och tydlig forskningsanknytning

Yvonne Lagrosen, docent.

Yvonne Lagrosen, Docent i kvalitetsutveckling, Mälardalens Högskola.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.