Kvalitetskraven i konflikt med hållbarhetskraven

Kvalitet och hållbarhet vävs allt mer samman. Men vad händer om kundens specifika kvalitets- och prestandakrav står i konflikt med företagets hållbarhetsarbete? Kunden har inte alltid rätt, konstaterar Ida Gremyr, professor vid avdelningen för service management och logistik på Chalmers Tekniska högskola.

Kvalitetskraven i konflikt med hållbarhetskraven
Ida Gremyr ser att det fortfarande förekommer en viss begreppsförvirring kring hållbarhet.

Hållbarhet har kommit att bli ett allt mer mångfacetterat begrepp. Inte minst den så kallade Brundtland-rapporten, som togs fram av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av FN 1987, har blivit vägledande genom att betona vikten av att företag och organisationer inte bara inkluderar miljöhänsyn i hållbarhetsarbetet, utan även tar med sociala och ekonomiska dimensioner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Men tyvärr förekommer fortfarande en viss begreppsförvirring kring hållbarhet. Det finns en tendens att företag ibland bortser från den miljömässiga hållbarheten och hänvisar till att den ekonomiska hållbarheten indirekt bidrar till social och miljömässig hållbarhet. Men då blir det ju bara ”business as usual” – företag har i alla tider strävat efter att maximera den ekonomiska vinsten, säger Ida Gremyr, som under flera år forskat bland annat kring sambandet mellan kvalitet och hållbarhet.

Fyra teman

För några år sedan deltog hon i ett forskningsprojekt tillsammans med forskare från Luleå tekniska högskola och Högskolan på Gotland där man studerade kopplingen mellan de två områdena. Slutsatsen är att ett systematiskt kvalitetsarbete även kan fungera som motor i hållbarhetsarbetet och vice versa. Forskarna identifierade fyra olika teman i den bredare synen på kvalitet och hållbarhet:

1. Integrerade ledningssystem. Många företag och organisationer använder i dag ett gemensamt ledningssystem för att få bättre överblick över kvalitets- och hållbarhetsarbetet.

2. Principerna för kvalitetsledning som stöd i hållbarhetsarbetet. Både kvalitets- och hållbarhetsarbetet har i grunden samma syfte – att minska slöseri och öka resurseffektiviteten.

3. Principerna för hållbarhetsarbetet som stöd i kvalitetsarbetet. De klassiska metoder som används inom hållbarhet, till exempel livscykelanalyser, kan kombineras med mer traditionella kvalitetsmetoder och även vara relevanta inom kvalitetsledning.

4. Kundfokus. Med en bredare syn på kvalitet och hållbarhet vidgas även kundbegreppet till att gälla fler intressenter än enbart slutkunden.

Konflikt med kunden

Men även om kvalitet och hållbarhet får samma fokus är det inte helt säkert att arbetet blir helt konfliktfritt i praktiken. När kundbegreppet utvidgas från den som betalar för varan eller tjänsten till att omfatta hela samhället och till och med framtida generationer kan motstridiga intressen komma upp i dagen, menar Ida Gremyr.

– Företag och organisationer har en lång tradition av att fokusera på slutkunden och skapa kundnöjdhet. Men det är inte säkert att alla kunder drivs av hållbarhet. Att lansera en ny mobilmodell eller en ny modekollektion varje år är ju inte hållbart – även om kunden så kräver det, säger Ida Gremyr.

Den gamla sanningen att kunden alltid har rätt kan därmed stå i konflikt med hållbarhetsarbetet, menar hon.

– Företagen måste våga sätta ned foten och stå upp för sina hållbarhetsprinciper. Det lönar sig också i längden i takt med att hållbarhet blir en allt viktigare konkurrensfördel. Företag som visar att man tar hållbarhet på allvar tillhör vinnarna, betonar Ida Gremyr.

Kräver specialistkunskaper

Många kvalitetschefer har på senare tid även fått hållbarhetsfrågorna på sitt bord.

Är kvalitetsprofessionen tillräckligt rustad för att kunna jobba med både kvalitet och hållbarhet?

– Det är något som för närvarande diskuteras flitigt, konstaterar Ida Gremyr. Vi gjorde en forskningsstudie och kom fram till att det i tidiga faser av hållbarhetsarbetet kan vara nödvändigt med en specialistkår. Det behövs folk som är experter på metoder som till exempel livscykelanalyser, materialval och miljöpåverkan. Den kompetensen saknas som regel inom kvalitetsprofessionen, även om man kan tillägna sig den på sikt, förklarar Ida Gremyr.

Men även om det blivit allt vanligare att arbeta med både kvaIitet och hållbarhet skiljer sig mognadsnivån åt mellan olika branscher, konstaterar hon. I vissa branscher har det integrerade arbetet sin upprinnelse inom kvalitet och i andra inom hållbarhet.

– För närvarande håller vi på med ett projekt som är inriktat på bygglogistik som har stor miljöpåverkan. Där är det tydligt hur den ökade hänsynen till hållbarhet i form av till exempel effektivare transporter blir en drivkraft för att starta kvalitets- och förbättringsarbete, säger hon.

Medvetenheten ökar

Hur långt bedömer du att svenskt näringsliv överlag kommit i arbetet med kvalitet och hållbarhet?

– De flesta är medvetna om vikten av att kvalitet och hållbarhet går hand i hand. Men om saker ställs på sin spets kan det se lite olika ut. Om kundens intressen ställs mot hållbarhetskraven är det fortfarande kundkraven som ofta väger tyngst, säger Ida Gremyr.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.