Kvalitetsprofessionen har viktig roll i krisen

Kvalitetsrollen Lågkonjunktur, inflation, energikris, kompetensbrist. Företag och organisationer står inför stora utmaningar framöver. Inte minst kvalitetsprofessionen har nu en viktig roll för att skapa robusta verksamheter genom att både säkra stabiliteten och att stimulera till innovation och nytänkande.

Kvalitetsprofessionen har viktig roll i krisen

För företag och organisationer i så gott som alla branscher har spelplanen ritats om radikalt. Många samhällsomvandlingar, som till exempel den demografiska utvecklingen, där allt färre ska försörja allt fler, har visserligen legat i korten sedan lång tid tillbaka. Andra händelser som inflation och energikris har slagit till betydligt snabbare.

– Många är oroliga och ställer sig frågan hur man nu ska ställa om för att anpassa sig till den nya verkligheten, förklarar Anders Fundin, forskningsledare på SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling och professor vid Mälardalens universitet.

Kvalitetsprofessionens roll

Enligt Anders Fundin har kvalitetsprofessionen en viktig roll för att parera krisens följdverkningar. De har den kompetens som krävs för att åstadkomma ökad anpassningsförmåga och omställningshastighet.

För att ge stöd har SIQ också en hel palett av åtgärder för att stimulera till nytänkande.

Nyligen avslutade man till exempel ett projekt på temat förändringsdriven processledning, som bland annat har ett större inslag av distribuerat ledarskap och tillitsstyrda processer där medarbetarna ges ökat utrymme att testa, prova och experimentera.

– Det är just det som krävs i ekonomiskt svåra tider som dessa – att verksamheter vågar tänka nytt och provar nya sätt att organisera sig på. Den hierarkiska modellen kanske fungerade bra i en trygg, industriell verksamhet. Men i det nya affärsklimatet ställs högre krav på agila arbetssätt. Problemen måste lösas där kompetensen finns, det vill säga bland medarbetarna ute i organisationen, understryker Anders Fundin.

Viktigt med ambidexteritet

Tillsammans med några forskarkollegor kom Anders Fundin för några år sedan ut med boken ”Innovative Quality Improvements in Operations”. En slutsats i boken är att kvalitetsutveckling i dag är ett mångfacetterat begrepp som inrymmer betydligt fler dimensioner än tidigare.

Anders Fundin, SIQ.

Tidigare handlade kvalitetsutveckling, enkelt uttryckt, om att göra saker på rätt sätt och bygga en kultur med noll fel. Det är fortfarande viktigt men för att skapa värde krävs parallellt en förmåga att göra rätt saker. De stabila processerna måste kombineras med agila som stimulerar till nytänkande och innovativ kvalitetsutveckling.

Det gäller att kunna arbeta med både små förbättringar och stora radikala förändringar. Anders Fundin använder begreppet ”ambidexteritet” – tvåhänthet – för att beskriva den förmåga som krävs.

– Vi har talat om organisatorisk ambidexteritet i flera år. Men nu under den ekonomiska krisen är det mer aktuellt än någonsin, förklarar han.

Fokus på hållbarhet

SIQ håller för närvarande på att driva ett projekt i samarbete med innovationsmyndigheten Vinnova, Mälardalens universitet, Sweco och Smart Innovation Norway med fokus på ambidexteritet inom den kommunala sektorn.

– Kommunerna lyfter fram behovet av att bli mer innovativa, men ibland saknas de rätta verktygen. Kompetensen finns ofta i den egna organisationen, men förutsätter att det finns ett aktivt ledarskap som är lyhört och har förmåga att tillvarata den, säger Anders Fundin.

Mycket av den innovation som är på gång har fokus på hållbarhet, som numera är en central del av kvalitetsbegreppet. I till exempel SIQ Managementmodell utgör ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet tre av fem resultatvariabler – övriga är medarbetare respektive kunder/intressenter.

– De tre dimensionerna av hållbarhet är direkt applicerbara på de aktuella samhällsproblemen, vilket visar vikten av att intensifiera arbetet med hållbarhet i det läge som vi nu befinner oss i, säger Anders Fundin.

Uppdaterad version

I början av 2022 lanserade SIQ en uppdaterad version av sin excellencemodell för att ge organisationer ännu bättre stöd i arbetet med att utveckla sin anpassningsförmåga och skapa värde, inte bara för, utan även med dem som verksamheten är till för. Distinktionen är viktig, menar Anders Fundin.

– Den nya modellen betonar ännu tydligare vikten av anpassningsbarhet och snabbrörlighet. Och för att klara det behöver man vara ännu närmare sina kunder och intressenter. De måste bjudas in för att man tillsammans ska prova och testa så att det inte bara blir några ”inhouse-idéer”, säger han.

SIQ:s uppdaterade modell ger nu stöd inom framförallt fyra områden:

1. Presumtiva kunders förväntningar och önskemål och hur ett strategiskt arbete kan tydliggöra detta.

2. Proaktivitet och samverkan med partnerverksamheter som viktiga komponenter för att kunna leda och styra mot hållbar framgång.

3. Betydelsen av en samsyn kring vad processledning innebär i praktiken med både tillitsstyrda och detaljstyrda processer.

4. Medarbetarskapets betydelse för hållbar framgång. Hur kan det stödet utvecklas och vad innebär det för en verksamhet att leda för ett medarbetarskap?

– Alla de fyra områdena är högaktuella för att möta de utmaningar vi nu står inför och kan förhoppningsvis bidra till att verksamheter kommer ännu bättre ut på andra sidan krisen, sammanfattar Anders Fundin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.