4 av 10 företag har svårt att hitta FoU-personal

Forskning Fyra av tio företag uppger att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera FoU-personal i Sverige. Särskilt svårt har företagen att hitta kvalificerad personal inom AI, framgår av IVAs nya FoU-barometer.

4 av 10 företag har svårt att hitta FoU-personal

FoU-barometern är en ny årlig undersökning som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) genomför för att kartlägga investeringsklimatet i Sverige och peka ut de viktigaste utmaningarna. Undersökningen bygger på svar från FoU-chefer på 48 av landets mest FoU-intensiva företag, inklusive Ericsson, Volvo Cars, Saab Group, Scania och Astra Zeneca. Utöver enkäten har sju företag djupintervjuats.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Totalt har företagen som svarat på enkäten omkring 42 000 FoU-anställda, vilket motsvarar drygt hälften av samtliga FoU-anställda i näringslivet.

Sverige världsledande

Sverige är ett av världens mest FoU-intensiva länder. Efter Sydkorea och Israel är Sverige det land i världen som satsar mest på forskning och utveckling i förhållande till BNP. Trots det finns områden som behöver förbättras för att vi inte ska tappa vår ledande position, framgår av undersökningen.

Tillgången till kompetens anses som den enskilt viktigaste faktorn för var företagen väljer att förlägga sin FoU. Av de tillfrågade FoU-cheferna uppger nio av tio att kompetenstillgång är ”viktigt” eller ”mycket viktigt”.

Svårare att rekrytera

Men kompetenstillgången i Sverige lever inte upp till industrins krav. Fyra av tio företag uppger att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera FoU-personal. Drygt en tredjedel tycker det blivit svårare eller mycket svårare att rekrytera jämfört med för fem år sedan.

Skattenivån, utbildningssystemet och möjligheterna att rekrytera från utlandet pekas ut som viktiga förklaringar.

Läs även: 100 miljoner till forskning om hur AI påverkar oss.

Särskilt svårt har företagen att hitta kvalificerad personal inom AI, artificiell intelligens. FoU-cheferna oroas över att högskolan inte hänger med på AI-området och att Sverige därmed riskerar att komma efter.

Koncentrerad forskning

Flera företag lyfter också fram vikten av att Sverige, som ett litet land, inte sprider forskningsresurserna för brett och tunt. Pengarna bör istället koncentreras till områden där Sverige kan nå världsklass.

Läs även: Teamutveckling kan stärka svensk forskning.

FoU-cheferna efterlyser även incitament för att öka samverkan mellan akademi och industri. Akademin behöver ett större inflöde av industriellt och affärsmässigt tänkande.

En majoritet av företagen – 71 procent – anser ändå att förutsättningarna för att investera i FoU i Sverige är ”bra”. 35 procent uppger att de kommer att öka sin FoU globalt de kommande fem åren och 21 procent planerar att öka sin FoU i Sverige.

Global skönhetstävling

Martin Wikström, chef för forsknings- och utbildningspolitik på IVA samt projektledare för FoU-barometern, betonar vikten av att Sverige fortsätter genomföra åtgärder för att stärka sin attraktionskraft.

Martin Wikström, IVA.

– I hela världen pågår en skönhetstävling där länder och regioner försöker attrahera företagens FoU-investeringar. Konkurrensen hårdnar och kompetenstillgången är avgörande för att vi ska fortsätta vara attraktiva. Det gäller inte minst inom AI där det krävs relevanta och högkvalitativa utbildningar.

FoU är en av de allra viktigaste framtidsfrågorna för Sverige som nation, understryker Martin Wikström:

– Än är det ingen katastrof. Men att flera företag uppger att det blivit svårare att rekrytera FoU-personal är ingen bra indikator. Omvärlden rör sig snabbt och vi får se upp så att vi inte hamnar på efterkälken.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.