Förbered dig för nya Iso 9001 – här är största förändringarna

Förbättringsarbete I september publiceras de reviderade standarderna för kvalitet och miljö Iso 9001 och Iso 14001. På Kvalitetsmagasinet Live fick deltagarna förhandsinformation om de största förändringarna.

Förbered dig för nya Iso 9001 – här är största förändringarna
Emma Casserlöv

När de reviderade standarderna publiceras startar övergångsperioden och certifierade företag och organisationer har tre år på sig att börja arbeta och rapportera enligt den nya versionen. Doris Forsberg på DNV berättar att man redan nu kan ta del av de största förändringarna i det som kallas Draft International Standard, DIS, en version väldigt nära den slutgiltiga versionen.

Alla ledningssystemstandarder kommer hädanefter att följa samma grundstruktur. Terminologi och definitioner är desamma och gemensamt för alla reviderade versioner är ett högre risktänk. Så även i Iso 9001.

– Viktigt i den nya versionen är att förstå organisationen och sin omvärld. Vad påverkar organisationen, hur påverkar organisationen omvärlden och vilka kvalitetsrisker medför detta, berättar Doris Forsberg.

Här är de största förändringarna i Iso 9001:

* Ledarskap

Högsta ledningen ansvarar för att ledningssystemet ger resultat. Ledningen ska definiera målet och det förväntade resultatet. Det ska finnas tydlig koppling till affärsplan/strategi. Ledningens representant försvinner. Ledningen ska engagera och ge support.

– Min erfarenhet säger att många verksamheter har en hel del att göra göra för att koppla ihop kvalitetsarbetet med affärsprocesserna, kommenterar Doris Forsberg.

* Affärsprocesser och omvärldsanalys

Vilka påverkar vi och hur påverkar omvärlden oss? Titta bland annat på: Lagar och förordningar och ekonomiska aspekter. Kundkrav, konkurrenter, interna och externa intressenter. Teknologi, nya material och tekniker. Globala frågor, intresseorganisationer, leverantörer, utlagda processer. Produkternas påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Tänk hela vägen från vaggan till graven, dokumentera intressenter, deras krav och förväntningar. Gör en riskbedömning, tipsar Doris Forsberg.

* Processorientering

Koppla de värdeskapande flödena till affärsprocesserna, den reviderade upplagan lägger större fokus på detta. Klargör ansvar och befogenheterna avseende processerna.

* Riskhantering

Riskhantering ersätter förebyggande åtgärder, handlar både om undvikande av risker, riskreducering, accepterande av risker och att se nya möjligheter.

– Identifiera de risker som kan finnas för att nå era mål i ledningssystemet, nu och på sikt. Gör en lista med risker och möjligheter. Utvärdera och prioritera, vilka blir konsekvenserna? Gör en plan för implementering, följ och övervaka. Här har man ledningssystemet till hjälp. Följ sedan upp resultatet, förklarar Doris Forsberg.

* Externa levernatörer

Vilka risker ut kvalitets- och miljösynpunkter finns kopplade till externa leverantörer? Räcker det med att ställa kvalitetskrav? Hållbarhet finns med som en röd tråd genom hela Iso 9001.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.