Riksrevisionen granskar regeländring för sjukskrivning

Arbetsmiljö För ett par år sedan ändrades reglerna för långvarig sjukskrivning så att fler skulle få möjlighet att återgå till sitt tidigare arbete istället för att behöva söka nytt jobb. Riksrevisionen granskar nu om ändringen fått önskat resultat.

Riksrevisionen granskar regeländring för sjukskrivning
Kraven vid långvarig sjukskrivning har mildrats. Foto: Stock Adobe.

En av Försäkringskassans uppgifter är att fatta beslut om en sjukskriven person har rätt till sjukpenning genom att bedöma personens arbetsförmåga.

Det första halvåret sker bedömningen i relation till arbetsuppgifter hos den sjukskrivnes arbetsgivare. Det innebär att om personen inte bedöms kunna utföra arbetsuppgifter på sitt vanliga jobb har hen rätt till sjukpenning.

Men efter 180 dagars sjukskrivning vidgas prövningen av personens arbetsförmåga. Om utredningen visar att personen kan utföra ett annat arbete på arbetsmarknaden upphör rätten till sjukpenning. Personen hänvisas då till att söka jobb hos andra arbetsgivare för sin försörjning.

Kraven mildrades

Det finns dock undantag från denna huvudregel som gör att prövningen mot normalt förekommande arbete kan skjutas upp ett halvår. Tidigare krävdes ”särskilda” skäl för detta, men 2021 beslutade riksdagen om en lagändring som mildrade kraven till så kallade ”övervägande” skäl.

Med ”övervägande” menas att mer talar för än emot att personen kommer att återgå till arbete hos sin arbetsgivare i ordinarie omfattning inom ett års sjukskrivning.

Remissinstanser avstyrkte

Men flera myndigheter avstyrkte förslaget i sina remissvar och varnade för växande antal långtidssjukskrivna, risk för ökade kostnader och svårigheter att tillämpa den nya regeln.

Bland annat befarade Försäkringskassan att det skulle minska incitamenten för arbetsgivare att vidta tidiga åtgärder i sjukfallen, vilket skulle kunna försena återgången till arbete. Försäkringskassan varnade även för att reglerna var otydliga och att det kunde leda till att olika handläggare gör olika tolkningar.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) varnade för att beviskraven för att tillämpa undantaget riskerade att bli för låga, och att det som skulle vara ett undantag riskerade att förvandlas till huvudregel.

Undantaget används ofta

Det har sedan dess visat sig att det nya undantaget används i stor omfattning och att avslag på ansökan om sjukpenning har minskat från 20 till 4 procent vid 180 dagars sjukskrivning.

Riksrevisionen har nu inlett en granskning som ska svara på om syftet med regeländringen har uppnåtts och om Försäkringskassan har implementerat den på ett effektivt sätt. Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2023.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.