Säkrare vardag och gränslös handel med ackreditering

Swedac har en central roll i den svenska kvalitetsinfrastrukturen. Genom ackreditering mot internationella standarder bedöms kompetens och oberoende hos bland annat de certifieringsorgan, kontrollorgan och laboratorier som i sin tur kontrollerar allt från ledningssystem och hissar till medicinska prover och dricksvatten.

Säkrare vardag och gränslös handel med ackreditering
Foto: Adobestock

Ackreditering blev en etablerad metod för kompetensbedömning när EU i mitten av 1980-talet införde ett nytt system för produktsäkerhet – den så kallade Nya Metoden – med oberoende, ackrediterade organ som svarar för provning och kontroll.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det blev också startpunkten för omvandlingen och anpassningen av det svenska systemet, där nästan all offentlig provning och kontroll var koncentrerad till ett fåtal så kallade riksprovplatser. Svensk Anläggningsprovning besiktigade hissar och tryckkärl, SEMKO provade och godkände elprodukter, Svensk Bilprovning besiktigade fordon och så vidare.

Öppet system inom många områden

Sedan EES-avtalet trädde i kraft 1994 och Sverige blev medlem av EU 1995 har det öppna systemet med ackrediterade organ inom provning och kontroll införts inom allt fler områden som tidigare varit stängda för konkurrens.

Sverige har till och med gått längre än många andra EU-länder och infört det öppna systemet inte bara inom det harmoniserade området som regleras av EU-direktiv och -förordningar, utan även inom det icke harmoniserade området som styrs av svenska lagar och föreskrifter, som till exempel återkommande kontroll av hissar, grävmaskiner, tryckkärl och nu senast fordon.

Cirka 1 500 certifieringsorgan, kontrollorgan och laboratorier är i dag ackrediterade av Swedac både inom det tvingande området som styrs av lagkrav och det frivilliga området. Det handlar om till exempel certifieringsorgan som certifierar ledningssystem, laboratorier som analyserar dricksvatten, kontrollorgan som kontrollerar hissar och fordonsverkstäder som ”släcker tvåor”.

– Kontrollordningarna inom olika områden utarbetas av föreskrivande myndigheter eller andra organisationer och reglerar vilka standarder och andra krav som ska gälla, förklarar Ulf Hammarström, generaldirektör för Swedac.

Ulf Hammarström, generaldirektör Swedac.
Ulf Hammarström, generaldirektör Swedac.

Standarder i alla led

Hela systemet med ackreditering bygger på standarder i alla led av kedjan – från internationell ned till lokal nivå. Den standard som styr kraven för hur Swedac ska arbeta för att uppfylla internationell acceptans som ackrediteringsorgan är Iso/IEC 17011.

Vart fjärde år genomförs en så kallad peer review, en referentbedömning som innebär att ett team från den europeiska ackrediteringsorganisationen European co-operation for Accreditation (EA) under några dagar besöker Swedac för att kontrollera att ackrediteringsorganet uppfyller krav på bland annat kompetens, oberoende och ledningssystem.

Den senaste bedömningen skedde 2021 och gav upphov till endast några mindre avvikelser.

– Det är ofrånkomligt att det blir ett antal anmärkningar. Men det var inga allvarligare saker och överlag har vi fått gott betyg genom åren, säger Ulf Hammarström.

Grund för gränslös handel

Motsvarande referentbedömningar enligt samma standard görs av ackrediteringsorgan runt om i världen och utgör också grund för de internationella avtal som upprättas där ackrediteringsorganen erkänner varandras verksamhet.

Avtalen innebär att till exempel en provningsrapport från ett ackrediterat laboratorium i Sverige kan accepteras även i andra länder och att varor fritt kan röra sig över gränserna, utan krav på omprovning, så kallad one-stop-testing.

– Förutsättningen för frihandel är att man kan lita på varandra. En provning eller certifiering som utförts under ackreditering kan visa att produkten uppfyller gemensamma krav och därmed ge tillträde till flera marknader, säger Ulf Hammarström.

Referentbedömningarna är således en garanti för att ackrediteringsorganen i olika länder har samma kvalitet, samma nivå på sina bedömningar så att det inte ska uppstå några tvivel om att samma måttstock används överallt.

– Harmonisering är alltid en aktuell fråga inom ackrediteringsvärlden. Min uppfattning är ändå att vi har ett väl fungerande internationellt system och att ackrediteringsorganens bedömningar sker på ett likvärdigt sätt, förklarar Ulf Hammarström.

Efter att ett företag eller en organisation blivit ackrediterad sker löpande tillsyn av att kraven upprätthålls. Normalt sker tillsyn var 16:e månad. Många bedömningar gör Swedac numera på distans, men enligt de krav som ställs i standarden för ackrediteringsorgan, Iso/IEC 17011 ska minst ett fysiskt tillsynsbesök göras under en tvåårsperiod.

Återkallad ackreditering

Om Swedac vid tillsynen upptäcker att kraven inte uppfylls får det ackrediterade organet vanligtvis en tid på sig för att åtgärda avvikelserna.

– Men om korrigerande åtgärder inte genomförs inom angiven tid eller det är fråga om grava anmärkningar kan vi återkalla ackrediteringen – antingen slutgiltigt eller tillfälligt. Det förekommer några gånger varje år. Men med tanke på den stora volymen av ackrediteringar är det ändå en relativt marginell företeelse, konstaterar Ulf Hammarström.

Fakta

Regler för mätteknik och samordning av marknadskontroll

I Swedacs uppgifter ingår även att vara föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för så kallad metrologi, alltså reglerad mätteknik. Det innebär att Swedac tar fram regler för olika mätinstrument, som till exempel elmätare, vågar och bensinpumpar, och ser till att de följs i syfte att skapa konkurrens på lika villkor och skydda konsumenten.

Dessutom har man en nyckelroll i den svenska marknadskontrollen. Marknadskontroll är en av grundstenarna i EUs produktlagstiftning och är inriktad på att genom till exempel stickprov kontrollera att produkter på marknaden uppfyller grundläggande krav på hälsa, säkerhet och andra lagstadgade egenskaper samt krav på till exempel märkning och dokumentation.

I Sverige är det ett 15-tal statliga myndigheter som har ansvar för marknadskontroll med Swedac som samordningsorgan.

Sedan Swedac bildades för snart 34 år sedan har verksamheten utvecklats till allt fler områden. Och flera nya kan komma att läggas till framöver. I EU:s lagstiftningsarbete nämns ackreditering numera ofta som vedertagen metod för kvalitetssäkring.

– Ett stort område som är på väg in är systemet med hållbarhetsredovisning. En reglering kan bli aktuell och här förs nu diskussioner om att ackrediterade organ ska användas för att verifiera och bekräfta laguppfyllelse, säger Ulf Hammarström.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.