Automatiserat beslutsfattande i offentlig sektor ska underlättas

Digitalisering Tekniken har hunnit längre än regelverket, och regeringen tillsätter nu en utredning om automatiserat beslutsfattande. Möjligheterna att använda robotar vid beslut i kommuner och regioner ska bli tydligare.

Automatiserat beslutsfattande i offentlig sektor ska underlättas

Robotar som fattar beslut enligt vissa algoritmer kan höja både effektivitet och kvalitet i offentliga verksamheter. I kommuner som Trelleborg och Strängnäs används till exempel robotar för att hantera ärendehantering kring ekonomiskt bistånd. Med mer utvecklad artificiell intelligens skapas stora nya möjligheter. Tid kan frigöras från rutinuppgifter till att i stället bland annat träffa medborgare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Under vilka förutsättningar som automatiserat beslutsfattande är lagligt eller inte i kommuner och regioner har hittills varit oklart. När det gäller statliga verksamheter har utvecklingen kommit längre. 2018 ändrades förvaltningslagen, som styr statlig verksamhet, och öppnade upp för automatiserat beslutsfattande, utan mänsklig inblandning, medan kommunallagens bestämmelser ännu inte ändrats på motsvarande sätt.

Läs även: Digitalisering av socialt arbete kan ge stora vinster

Ökad klarhet ska uppnås

För att skapa klarhet har regeringen tillsatt en utredning. Utredaren ska bland annat ta ställning till hur en möjlighet till automatiserat beslutsfattande kan införas i kommuner och regioner; överväga hur ett automatiserat beslutsfattande bör förenas med principerna för det kommunala beslutsfattandet, stadgan och dataskyddsförordningen; samt föreslå lämpliga författningsändringar.

Regeringen anser att kommunal förvaltning, på samma sätt som statliga myndigheter, bör ha möjlighet att använda sig av automatiserat beslutsfattande, eftersom detta kan utgöra ett bra verktyg för att ta vara på digitaliseringens möjligheter och öka förvaltningens effektivitet. Dessutom bör regleringen av beslutsfattande inom statlig och kommunal förvaltning vara så enhetlig som möjligt, menar regeringen.

SKR välkomnar utredningen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) efterfrågar sedan tidigare samma juridiska möjligheter som statliga myndigheter att utveckla verksamheten genom automatiserat beslutsfattande.

– Regeringens beslut att tillsätta denna utredning är efterlängtat. Lagstiftningen måste ständigt utvärderas och justeras för att ligga i linje med behov, möjligheter och risker, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på SKR i en kommentar.

Läs även: Delat ledarskap när Strängnäs digitaliserar

Varken förbjudet eller tillåtet

Något uttryckligt förbud mot automatiserat beslutsfattande finns inte i kommunallagen – men heller ingenting om att det är tillåtet. Otydligheten skapar utrymme för olika juridiska tolkningar. Många kommuner väljer att låta en mänsklig handläggare fatta det slutgiltiga beslutet på grundval av robotens handläggning.

Detta beror bland annat på att all beslutsrätt utgår från ett kollektiv av förtroendevalda, och andra organisatoriska skillnader mellan statlig och kommunal förvaltning. En möjlighet till ett kommunalt automatiserat beslutsfattande behöver därför särskilt analyseras utifrån kommunala förhållanden, till exempel avseende nämndens ansvar för verksamhet och beslut.

Ytterligare aspekter som behöver beaktas är offentlighetsprincipen samt kommunallagens reglering kring dokumentation och insyn.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 24 mars 2021.

Läs även: Automatiserat beslutsfattande – lagligt eller olagligt

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.