Belöning för gott kvalitetsarbete

Förbättringsarbete Samtliga kommuner och landsting får i år ta del av prestationspotten för arbetet med att öka vårdkvaliteten för äldre. Totalt handlar det om 915 miljoner kronor.

Prestationsersättningen gäller landsting och kommun och ges för att utveckla och förbättra kvaliteten i vård och omsorg för barn, unga, vuxna och specifikt för äldre. I december fattades beslut om vilka som uppnått målen för att ta del av ersättningen. Till skillnad från året innan så får nu samtliga kommuner och landsting del av prestationspengarna. Allra mest får Stockholms läns landsting, cirka 50 miljoner. Region Västra Götaland får nästan lika mycket, 47 miljoner.

– Det är ett stort framsteg jämfört med förra året, då nästan en tredjedel av pengarna inte betalades ut. Och ändå var målen tuffare i år, säger Hans Karlsson, direktör på avdelningen för vård och omsorg, SKL.

En av de kommuner som i år fått en högre prestationspeng än året innan är Umeå kommun, som nu får 13,1 miljoner kronor för sitt förbättringsarbete. Bland annat har man jobbat med att höja kvaliteten när det gäller vårdprevention för att förhindra att vårdskador uppstår, samt kvaliteten i livets slut. 2012 uppgick kommunens ersättning till 800 000 kronor.

– Prestationsersättningen ska användas till det fortsatta kvalitetsarbetet genom att bland annat satsa på fortbildning för de medarbetare som arbetar närmast våra brukare. I mars kommer aktivitetsplaner med koppling till prestationsersättningarna att redovisas för socialnämnden och kommundelsnämnderna, berättar Ewa Klingefors, socialdirektör.

Fakta

Prestationsersättning

Landstingen och kommunerna kan få prestationsersättning för uppnådda mål inom följande områden:

  • Preventivt arbetssätt
  • God vård vid demenssjukdom
  • God läkemedelsbehandling för äldre
  • God vård i livets slut
  • Sammanhållen vård och omsorg – undvikbar slutenvård och återinskrivning inom 30 dagar.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.