Hur står det till? – snabb analys indikerar kvaliteten i organisationen ALT: Ta tempen med SIQindicator

En kvalitetsutvärdering kan ibland framstå som ett gigantiskt arbete. Men det finns genvägar. SIQ indicator är ett verktyg som snabbt mäter, värderar och pekar ut vägar för en organisations förbättringsarbete.

SIQ indicator har bidragit till att hitta nya tillämpningsområden för Institutet för kvalitetsutvecklings, SIQ:s, modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. SIQ indicator kan med sin enkelhet och sin breda förankring i organisationen bidra till att fler organisationer får upp ögonen för möjligheterna med SIQ:s modell. Enkelt uttryckt är SIQ indicator ett webbaserat verktyg som ger en organisation en total lägesanalys av verksamheten genom att samtliga ledare och medarbetare får ge sin syn på verksamheten i förhållande till ett antal målbilder som kännetecknar tillståndet i framgångsrika organisationer.

Skapar engagemang

Rene Chocron, utvecklingschef på SIQ, har varit med om att tillsammans med Indicator institute utveckla verktyget SIQ indicator. Han menar att det finns flera fördelar med att arbeta med verktyget. En är att eftersom alla medarbetare och chefer är med i utvärderingen skapar det en delaktighet och ett engagemang som är en grogrund för ett fortsatt förbättringsarbete.

– Genom basen i SIQ:s modell ger SIQ indicator en komplett bild av organisationens status inom förbättringsarbetet vilket ger en möjlighet till viktiga prioriteringar, säger Rene Chocron.

En annan fördel som lyfts fram är att indicatorprocessen är förhållandevis snabb. Medan ett arbete med SIQ:s modell tar ungefär 18 månader tar arbetet med SIQ indicator bara knappt en månad.

Värdera målbilder

Konkret bygger indicator på en process i tre steg. Första steget handlar om förberedelse och information. Man bestämmer bland annat undersökningen omfattning och mål. Det beslutas internt och kommuniceras inom organisationen.

Det andra steget innebär att undersökningen genomförs. Såväl organisationens ledare som medarbetare värderar verksamheten utifrån givna målbilder som speglar innehållet i SIQ-modellens kriterier. Det gör man genom att svara på 69 olika frågor, eller målbilder, där man utifrån givna svarsalternativ ska ta ställning till i vilken grad verksamheten motsvarar målbilderna. Alla som ska delta i undersökningen får ett e-postmeddelande med en länk till en webbsajt där man kryssar i sina svar. Webblösningen bidrar till en snabb och effektiv hantering av svaren.

Resultaten pekar ut förbättringsområden

I steg tre presenteras resultaten. Med olika grafiska bilder får man en jämförelse mot förbättringsmål, tidigare undersökningsresultat eller eller andra organisationers resultat. Resultaten kan analyseras antingen efter SIQ:s eller EFQM:s kriterier eller i form av ett balance scorcard. Resultaten pekar ut de förbättringsområden som är kritiska och som bör fokuseras för att säkra verksamhetens framtid. En redovisning i balance scorcard ger organisationen möjligheten att se hur prioriteringar och den strategiska styrningen fungerar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.