Mål och värderingar krockar

Företagskultur De lagstadgade målen för äldreomsorgen stämmer inte överens med medarbetarnas värdesystem. Det framgår av en studie från Hälsohögskolan i Jönköping.

Forskaren Sofia Kjellström har studerat hur personal på äldreboenden och inom hemtjänst ser på möjlighet till delaktighet och självbestämmande för de äldre. I studien utkristalliserar sig tre olika grupper.

Grupp ett tycker att regler, rutiner och personalens arbetsvillkor ska styra de äldres möjlighet till självbestämmande. De allra flesta av de som svarade på enkäten ingick i den här gruppen.

Grupp två är mer benägen att uppskatta självbestämmande och delaktighet bland de äldre. Man prioriterar dialog och samarbete med den äldre personen när beslut skulle fattas.

Grupp tre anser att man skulle låta de äldre bestämma själva i så stor utsträckning som det bara är möjligt och att de ska få vara delaktiga i alla beslutsprocesser. Bara 17 procent av de tillfrågade ingick i den här gruppen.

Enligt Sofia Kjellström tydliggör detta ett problem inom äldrevården idag. De lagstadgade målen för äldreomsorgen stämmer överens med den tredje gruppens värdesystem, men bara en liten del av personalen inom vården är alltså inställda på att arbeta på det här sättet.

Det här är ett problem som ställer stora krav på ledarskap inom äldreomsorgen.

– En förtroendeingivande och tydlig ledare har möjlighet att förändra värdesystemet hos personalen så att den grupp man identifierar sig med består av både personalen och de äldre. En sådan förändring av värdesystemet skulle med all säkerhet vara till gagn för de äldre, säger Sofia Kjellström

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste