Mycket medarbetarsnack men lite verkstad

Arbetsmiljö Hur många gånger har du hört att ”medarbetarna är vår viktigaste resurs”? Och hur många gånger har du samtidigt tänkt ”men varför lever ni inte som ni lär”?

Mycket medarbetarsnack men lite verkstad

Tjänstemannafacket Unionens senaste undersökning, Arbetsmiljö-barometern 2017, visar att den psyko-sociala arbetsmiljön faktiskt är sämre än för fem år sedan. De mest ange-lägna frågorna att förbättra är stress och belastning samt chefs- och ledarskapsfrågor (faktorer som lyfts i den senaste utgåvan av ISO 9001).

Ja, visst är det märkligt att så få företagsledare går från ord till handling. Forskningen tyder ju på att företag med medarbetarfokus är långt mer lönsamma än företag med fokus på ekonomiskt resultat, där ägarna sätts i första rummet. Vi vet också att bra ledarskap skapar medarbetarengagemang och att engagerade medarbetare är nyckeln till framgång. En studie på Chalmers (*1) visade nyligen att ledarskap och medarbetarnas engagemang och utveckling var de mest resultatdrivande faktorerna. Hur många bevis behövs och varför är det så svårt att gå från ord till handling?

Ingen kan säga att vi saknar kunskap om vad som är viktigt för medarbetarna. Det finns en mängd forskning på området och följande faktorer brukar lyftas fram:

• En ledning som tydligt kommunicerar mål, riktlinjer, ansvar och befogenheter.

• Delaktighet och möjlighet för medarbetarna att påverka sin vardag.

• Bra samspel och socialt stöd från både chefer och kollegor, ”empatiskt ledarskap”.

• En ledning som har tillit till medarbetarnas vilja och förmåga att göra sitt bästa.

Men i en dynamisk och osäker värld är det inte ovanligt att företagsledarna istället tar ett fastare grepp om verksamheten, med ökad toppstyrning och byråkrati. Tyvärr leder detta nästan alltid till en pressad stämning i organisationen, med minskad arbetslust och kreativitet. På längre sikt kommer kunderna i kläm och lönsamheten minskar.

Ledarskapet borde istället handla om att skapa en miljö där medarbetarna trivs och känner glädje. Det borde handla om att ge medarbetarna inflytande och makt över den egna arbetssituationen.

Konkurrenterna kan kopiera era produkter och tjänster, men aldrig era medarbetare eller er företagskultur. Att satsa på medarbetarna är att satsa på företaget och dess kunder – en win-win-win.

Så du som är arbetsgivare; ”don’t tell me – show me”!

*1. Chalmers har tittat på hur organisationer presterar inom olika kriterier i SIQ:s modell och vilka arbetssätt som driver resultat. Raharjo & Eriksson (2016)

Tina Bohlin är projektledare på det svenska standardiseringsinstitutet , SiS.

tina.bohlin@sis.se

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.