Osby kommun skippar förvaltningar för bättre helhetssyn

Förbättringsarbete Som en del i det långsiktiga förbättringarbetet skippar Osby kommun traditionella förvaltningar och inför istället fem nya verksamhetsområden. Effektivare arbetssätt, mer helhetssyn och tydligare resultatstyrning förväntas bli vinsterna.

Kommunen har under de senaste åren tagit fram en plan för att förbättra verksamheten med målet att bli en effektivare och mer modern kommun. Den 1 september förändrades organisationsstrukturen och istället för traditionella förvaltningar skapades fem nya verksamhetsområden: vård och omsorg, barn och skola, utbildning och arbete, samhällsutveckling samt ledningsstöd och intern service.

En mer flexibel och transparent organisationsstruktur är förhoppningen. Likaså att underlätta beslutsgångar och att stötta dialogen mellan kommunens olika verksamheter.

– I de nya verksamhetsområdena är det uppdraget mot kommuninvånarna som bestämt indelningen. Det medför att vi kan arbeta effektivare, samtidigt som vi minimerar riskerna för ”stuprörstänkande” mellan verksamheterna. Det är också viktigt att poängtera att denna förändring bara är en del i förbättringsarbetet och måste givetvis kompletteras med förändring av arbetssätt samt införande av tydlig resultatstyrning, säger Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef.

Nästa förändring i organisationen sker i samband med skiftet av mandatperiod 2014/2015. Då ersätts dagens politiska nämnder med nya nämnder och utskott som är anpassade till den nya tjänstemannaorganisationen. Enligt Charlotta Kabo Stenberg hade det idealiska läget varit om båda förändringarna skedde samtidigt men att man inte ville låta tjänstemannaorganisationen stå och stampa.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.