Så får du medarbetarna att blomstra

Kvalitet Meningsfullhet och förtroende är två hörnstenar i det som lägger grunden för engagerade medarbetare. Denna bok visar hur man med hjälp av dialog kan utveckla det viktiga medarbetarskapet.

Så får du medarbetarna att blomstra

Medarbetarskap är en viktig komponent i den inkluderande och involverande ”skandinaviska ledarskapsmodellen”, som präglas av tillit och delaktighet. Modellen är en viktig orsak till att vårt näringsliv är konkurrenskraftigt på världsmarknaden trots att lönenivån är bland de högsta i världen. Många menar dock att det nu är hög tid att satsa mer på medarbetarnas utveckling och samspelet mellan chef och medarbetare. Med tankar, diskussioner och strategier bidrar denna bok till detta tema.

Medarbetarskap handlar, enligt boken, om hur man förhåller sig till arbetsuppgifterna, arbetskollegorna och arbetsgivaren. En hörnsten är personligt engagemang. Detta innebär att man inte bara fullgör sin plikt utan också tar egna initiativ. Man tar ansvar för arbetskollegorna genom att visa omtanke, bekräfta deras insats och dela med sig av sin kompetens. Ansvar inför arbetsgivaren visas genom att respektera strategiska beslut, ha förståelse för chefernas utmaningar och ta ansvar för verksamhetens rykte.

Drivkraften kommer från den egna lusten och viljan, som i sin tur baseras på att man känner sig sedd och får bekräftelse på sitt värde för verksamheten. Chefer som lyckas stimulera medarbetarnas kompetens, vilja och ansvarskänsla bidrar till varaktiga förändringar.

Utveckling är ett gemensamt åtagande mellan medarbetare och chef som skapas utifrån gemensamma mål, delat ansvar och en rimlig fördelning av bördor. Ett sådant samspel måste vila på en dialog, baserad på uppriktighet, respekt och intresse. Det är i hög grad relationerna som ska utvecklas när man arbetar med medarbetarskap. Därför måste alla berörda vara involverade.

Medarbetarskapet diskuteras kring en modell, med hörnstenarna: ”Meningsfullhet och engagemang”, som skapar kraft och inspiration; ”Öppenhet och förtroende”, där chefen vågar ta upp svåra frågor och medarbetarna vågar fråga och säga sin mening; ”Gemenskap och samarbete”, som handlar om att skapa något tillsammans med andra; ”Ansvar och initiativ”, som är resultatet av de övriga tre.

Boken vill främst inspirera chefer i produktionen, där värden skapas. Dessa chefer står ofta inför större utmaningar än chefer högre upp i organisationen. Budskapet i boken, som är synnerligen angeläget, presenteras på ett lättillgängligt sätt. Helhetsintrycket dras ner av att man, som i många andra böcker, använder modeordet ”ledare” även för den som har en chefsroll, vilket försvårar tolkningarna.

Som läsare får man många tankar om vad som behöver utvecklas i den egna gruppen eller organisationen, även om det nog mer är vad som bör förbättras än hur det ska ske. Jag tycker boken är mycket läsvärd och rekommenderar den gärna.


Bengt Klefsjö, professor Luleå tekniska universitet

Fakta

Medarbetarskap – så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar.

Författare: Johan Velter, Stefan Tengblad & Runar Heggen

Förlag: Liber

ISBN 978-91-47-11274-6


Fakta

Plus och minus

+ Lyfter fram värdet och vikten av vår skandinaviska ledarskapsmodell med fokus på medarbetarskap på ett motiverande, förklarande och exemplifierande sätt. 

+ Betonar förtjänstfullt det viktiga samspelet mellan chef och medarbetare för en gemensam utveckling på personlig och organisatorisk nivå.

+ Ger många uppslag till hur medarbetarskapet kan utvecklas.

– Skiljer inte på begreppen chef och ledare, vilket ger läsaren tolkningsproblem.

– Vissa upprepningar i texten känns onödiga. 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.