Skolpolitiker får lära kvalitetsarbete

Skola Skolverket kommer inom kort att lansera ett nytt stödmaterial som vänder sig till kommunala utbildningsnämnder. Materialet ska bland annat förmedla kunskaper till politikerna om styrning och systematiskt kvalitetsarbete inom skolan.

Skolpolitiker får lära kvalitetsarbete

Det nya stödmaterialet är webbaserat och syftar till att ge nämndpolitiker bättre förutsättningar att uppfylla sitt huvudmannaansvar genom att ge grundläggande kunskaper om den svenska skolan samt hur man bygger ett gott samarbete mellan politiker och tjänstemän.

Arbetet med materialet, som initierats av Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, inleddes så sent som i oktober och kommer att lanseras i slutet av januari. Det bygger på en kartläggning som Skolverket gjort om behovet av kunskapsöverföring.

Anders Duvkär, Skolverket.

– Det vi kom fram till är att det behövs en gemensam förståelse och överensstämmelse mellan politiker och tjänstemän om vad som är viktigt och samspelet dem emellan. Men även att det finns en gemensam tankemodell och ett förhållningssätt kring systematiskt kvalitetsarbete, säger Anders Duvkär, chef för skolans organisation och ledning på skolutvecklingsavdelningen på Skolverket, som presenterade materialet på Rikskonferensen Bättre Skola.

Läs även: Kvalitetsarbete inom vård och skola bygger på delaktighet.

Materialet har fokus på framförallt fyra områden:

· Huvudmannens ansvar och uppdrag enligt skollag och styrdokument.

· Skolans styrning – hur styrkedjan fungerar.

· Introduktion till det systematiska kvalitetsarbetet.

· Uppdraget för de nationella skolmyndigheterna.

Materialet är utformat för att kunna användas antingen för en kortare genomgång på några timmar eller som underlag till en större workshop.

– Tanken är att politikerna ska kunna studera materialet för att bygga på sina kunskaper, men sedan stå på egna ben och fatta självständiga beslut, förklarar Anders Duvkär.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.