Ständiga förändringar vs Förändra ständigt

Snabba förändringar i omvärlden behöver inte bara betyda instabilitet och oro. Framgångsrika företag har förmågan att också betrakta förändringarna som en källa till sin egen förnyelse. Och huvudrollen har människorna.

Att världen ändrar sig allt snabbare råder inget tvivel om. En konsekvens av det blir att tiden för omställningar hela tiden reduceras. En turbulent omgivning på grund av snabb teknikutveckling, allt större komplexitetsgrad av produkter och verksamheter samt globaliseringens effekter skapar instabila förhållanden inom den industriella världen. Dessa förhållanden är speciellt utmanande för stora företag.

I detta avseende blir företagens förmåga till snabba omställningar en central aspekt och därmed ifrågasätts också organisationens förmåga att förändras. Det fokuseras också på andra perspektiv än de som tidigare har varit aktuella. Vidare blir flexibla och dynamiska anpassningar och förnyelsemekanismer absolut nödvändiga för företagen för att kunna matcha den konkurrensinriktade och förändringsintensiva omvärlden, implementera ny design och teknologi samt vända förändrade förhållanden till sin fördel.

Faktorer som påverkar

För att kunna säkerställa kontinuerlig utveckling av högteknologiska och konkurrenskraftiga produkter och tjänster måste faktorer som på ett avgörande sätt påverkar förutsättningarna och därmed utfallet uppmärksammas. Begrepp som ”omvärld”, ”teknik”, ”kunskap” samt ”intern organisation” nämns och omnämns i både praktiska och akademiska sammanhang och utgör ett avgörande inslag. Dessa begrepp innehåller flera olika dimensioner som tillsammans skapar en helhet som är komplex och innehåller olika aktiviteter med starkt beroende- samt synergiproducerande relationer.

Tröga företag

Dessa aktiviteter och relationer ändras kontinuerligt som ett resultat av den turbulenta omvärlden. Rigorös planering av aktiviteterna är ingen lösning längre och nya strategier för organisering av aktiviteterna är viktiga. Studier visar att etablerade företag reagerar med tröghet på hur förhållandena ändras. Den inbyggda trögheten härstammar bland annat från storlek och under lång tid etablerade kulturer och rutiner och motverkar den dynamiska förmågan att agera proaktivt och hantera snabba ändringar och oförväntade händelser utan tidsfördröjning. Tidsfördröjning är ett relativt begrepp som i detta sammanhang kan betyda att ”snabbare än de andra” kunna vända och utnyttja okända eller osäkra förhållanden till möjligheter.

Förändring pågår ständigt

En överblick av förändringsmodeller inom managementlitteraturen visar att många av dessa modeller har sina rötter i ett funktionalistisk paradigm. Detta paradigm reflekterar statiska förhållanden samtidigt som de aktuella och snabba förändringarna förespråkar dynamiska modeller som möjliggör ständigt förnyelse. De förändringsmodeller som idag vanligen används vid större organisationsförändringar går ut på att definiera nuläget och vart man vill komma, det vill säga målet. Gapet däremellan är förändringen man måste ta sig igenom för att återskapa stabilitet. Men under det arbetet hinner både nuläget och framtiden förändras. Förändring är något som pågår hela tiden, överallt. Detta betyder att analysering och implementering av organisatorisk förändringar inte borde vara baserat på ett rationellt mål- medel perspektiv utan borde betraktas utifrån vad som borde förändras, för vilken och vems nytta. Konsekvensen av detta reviderade synsätt blir att rutiner och processer i organisationen får designas med förändring som guide och därmed resultera i att förändring blir en del av den pågående, dagliga verksamheten.

Förändringar källa till förnyelse

Framgångsrika företag är de som har förmågan att betrakta de snabba förändringarna i omvärlden som en källa till sin egen förnyelse istället för att se det som källa till instabilitet och oro. Förändring representerar ny och/eller annorlunda kunskap och företag som bemästrar konsten att utnyttja den nya kunskap som den snabba föränderliga världen erbjuder är vinnarna. Detta betyder i sin tur att en organisation i ständig utveckling ska ha förmågan att effektivt skapa, transferera och implementera både den existerande kunskapen i företaget samt ny kunskap genom interaktion med externa källor.

Människorna har huvudrollen

Huvudrollen har människorna, deras kunskaper samt relationen ”individ kontra organisation”. I deras arbetssätt ska förändring, kompetensutveckling och möjlighet till förnyelse vara inarbetat och finnas med som en naturlig del. Detta betyder också att relationen individ-organisation inte är någon rationell relation i den meningen att kunskaperna hos en ny medarbetare direkt skulle kunna adderas till helheten. Samtidigt försvinner inte en medarbetares kunskap helt när han eller hon slutar eftersom en del av kunskaperna har tagits upp av andra individer eller inarbetats i rutiner och processer. Detta ställer krav på organisationen att ge det stöd som individen behöver för att kunna utveckla, bidra och dela med sig av sin kunskap.

Hanteringen av kunskap viktig

Utifrån detta resonemang är skapandet och hanteringen av kunskap av högsta betydelse för skapandet av värde och konkurrenskraft för företagen. Därför borde förändringsmodeller vara i samklang med kunskapshanteringsmodeller och processer. Förmågan att effektivt hantera och tillämpa kunskap innebär inte bara att implementera förändringar i syfte att skydda företaget från instabilitet i omgivningen, utan är också ett sätt att skapa nya möjligheter. Detta synsätt förutsätter ett proaktivt beteendemönster som skiljer sig från det reaktiva. Det betyder att man måste frångå den mentalitet som förespråkar agerande först när förändringar i omgivningen har skett. En konsekvens av detta argument är att det dominanta synsättet måste förändras från intermittent respons på förändringar i omgivningen till en förståelse om förändring som en kontinuerlig process och som en naturlig del av verksamheten.

Det nya synsättet påverkar företagens agerande i tre perspektiv. Dessa är :

Funktionalism vs. interpretivism:

Interaktion mellan människor är den bärande kraften för organisationer. Som konsekvens, behövs förändringsmodeller som fokuserar på människor och deras subjektiva uttolkning av deras roller i relation till den nya situationen vilket kan resultera i antagandet av nya beteenden. I detta avseende får människor, deras kunskap samt organisationens förmåga att förvärva och implementera dessa kunskaper i förändringprocessen, högsta betydelse.

Stabilitet vs. instabilitet:

En stor del av managementstudierna söker mekanismer som kan skydda organisationer från instabilitet. Detta ska ske genom att skapa en konsensus inom organisationen baserad på en gemensam förståelse av vad förändringen går ut på. Denna förståelse går i sin ut på att reducera komplexiteten och skapa en förenklad bild av vad förändringen handlar om. Den bilden kommer sedan att ligga till grund för att skapa ordning och reda och stabila förhållanden inom organisationen. Ståndpunkten borde istället vara baserad på att organisationens yttre omgivning är en kunskapskälla som kan utnyttjas för att skapa möjligheter istället för att representera osäkerhet. Därför borde organisationen se sig själv och sin omgivning som delar av en sammanhängande helhet och som är i kontinuerlig och ömsesidig utformning av varandra.

Statiskt vs. dynamiskt:

Organisationer utgör ett av de mest dynamiska och komplexa systemen. Men forskning inom organisationförändringsfältet har i hög grad dominerats av ett synsätt som betraktar organisationsförändringar som statiska och intermittenta händelser i tid snarare än som ständigt pågående dynamiska processer. Det krävs ett skift i synsätt och ett fokus på organisering och inte bara på organisationen, vilket innebär ett fokus på förändringsprocessen istället för bara den aktuella förändringen vid den aktuella tidpunkten. Det betyder ett större erkännande av att förändringar spänner över en längre tid och att förändringsprocessen därmed inte kan betraktas som färdig och genomförd efter en avslutad implementeringsfas. Förändringar borde istället betraktas som en kedja av händelser som är mycket längre och mindre förutsägbara än vad vi förväntar oss.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.