-->

Konkurrens ökar chansen att få bilen godkänd

Besiktning Konkurrens i all ära – men konkurrens kan också ge upphov till både oväntade och oönskade sidoeffekter. En färsk avhandling visar att chansen att få bilen godkänd är högre i områden med många besiktningsstationer.

Konkurrens ökar chansen att få bilen godkänd
Konkurrens påverkar chansen att få bilen godkänd vid besiktningen. Foto: Stock Adobe.

Konkurrens brukar normalt framhållas som någonting positivt som bidrar till ökad kvalitet och låga priser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men parallellt med det finns också en diskussion om att konkurrens kan leda till oönskade sidoeffekter, som till exempel inom skolområdet. En del kritiker menar att friskolornas etablering på marknaden har lett till att lärarna sätter glädjebetyg som leder till betygsinflation.

Problemet är bara att det saknas metoder för att på ett på ett tillförlitligt och objektivt sätt mäta kunskap eftersom det är skolornas egna lärare som rättar elevernas prov och gör en bedömning av deras kunskap.

Väl definierade krav

Men när det gäller bilbesiktning är det lättare genom att en stor del av dessa ”störande” faktorer försvinner. Samtidigt finns en stor mängd data om de cirka fem miljoner besiktningar som görs årligen utifrån väl definierade, objektiva krav på olika detaljer som till exempel bromsar och belysning.

I en studie som baseras på drygt 22 miljoner besiktningar som gjorts mellan 2010 och 2015 har nationalekonomerna Jerker Holm på Ekonomihögskolan, Lunds universitet, och Osmis Habte på Konkurrensverket studerat om och i så fall hur antalet konkurrenter i en stations närområde påverkar antalet godkända besiktningar. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Review of Industrial Organization och är en del av Osmis Habtes doktorsavhandling om den svenska besiktningsmarknaden.

Sedan 2010 är den svenska marknaden för fordonsbesiktning öppen för konkurrens, men med kravet att besiktningsorganen ska vara ackrediterade av Swedac.

– Den svenska marknaden kan därför ses som en reglerad marknad som är inriktad mot kontroll av säkerhet och miljö, men där faktorer som konkurrens inte borde ha betydelse för om en bil blir godkänd, säger Jerker Holm.

Jerker Holm, professor, Lunds universitet.
Jerker Holm, professor, Lunds universitet.

Tydligt samband

Trots detta har de båda forskarna funnit ett tydligt samband mellan konkurrens och godkännandefrekvens. Ju fler stationer som finns i närområdet, desto större chans att få bilen godkänd.

I de statistiska beräkningar som forskarna gjort har andelen godkända besiktningar ökat 0,3 – 1,9 procent för varje ny besiktningsstation som tillkommit i närområdet.

Studien bygger på ungefär fem miljoner besiktningar per år, varav andelen godkända bilar uppgår till cirka 70 procent. 1 procents ökning av andelen godkännanden motsvarar därmed drygt 30 000 fler godkända bilar årligen i Sverige.

– Det är svårt att säga vilken mekanism som förklarar resultatet. Men det ligger nära till hands att tro att det är lättare för en missnöjd bilägare som fått sin bil underkänd att byta station när det finns flera i närområdet att välja på. Det gör det mer kostsamt i termer av kundbortfall för en station att vara strikt vid besiktningarna när det finns många konkurrenter jämfört med få, förklarar Jerker Holm.

Glesbygd drabbas dubbelt

Men inte nog med att konkurrensen påverkar sannolikheten för att få bilen godkänd vid besiktningen. Regeringen har vid flera tillfällen på senare tid pekat på problemet med bristande konkurrens och tillgänglighet på besiktningsmarknaden, framförallt i glesbygden i norr.

När Riksrevisionen granskade marknaden 2020 visade det sig att antalet stationer visserligen blivit fler sedan 2010 – men bara i de större städerna. I glesbygden hade inga stationer tillkommit alls och många bilägare får i dag köra åtskilliga mil för att få sina bilar besiktigade.

Så sent som för några veckor sedan hotade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) därför med att införa strängare reglering om inte branschen tar ett större ansvar.

Men om den bristande konkurrensen drabbar bilägarna i glesbygd dubbelt – både genom längre avstånd till närmaste besiktningsstation och mindre chanser att få bilen godkänd – är ingenting som framgår av Jerker Holms och Osmis Habtes studie.

– Men det kan ändå vara rimligt att tro att så kan vara fallet, påpekar Jerker Holm.

Här finns mer information om studien.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.