Kvalitetschefen med strategiskt fokus mitt i krisen

Kvalitetsprofilen För MTR Nordic, som driver tunnelbane-, pendeltågs- och fjärrtågstrafik, har vårens coronakris inneburit stora påfrestningar. Men trots att dagsaktuella operativa frågor nu står högt på agendan är kvalitetschefen Therese Ankare mån om att inte tappa det strategiska fokuset, utan hålla blicken fast vid det långsiktiga kvalitetsarbetet.

Kvalitetschefen med strategiskt fokus mitt i krisen
Therese Ankare, kvalitetschef MTR Nordic, håller fokus i krisen.

MTR Nordic, som ingår i den Hongkong-baserade koncernen MTR Corporation, driver genom sina svenska dotterbolag bland annat tunnelbane- och pendelstågstrafik på uppdrag av Trafikförvaltningen (SL) i Stockholm samt fjärrtågstrafik på sträckan Stockholm – Göteborg. Totalt har koncernen drygt 5 000 anställda och en passagerarvolym (2019) på 347 miljoner på tunnelbanan och 120 miljoner på pendeltågen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Full trafik

Som stor tågoperatör har företaget drabbats av omfattande resenärsminskningar för samtliga trafikslag till följd av vårens coronakris, konstaterar Therese Ankare:

– På både tunnelbane- och pendeltågssidan har passagerarvolymen minskat med drygt 60 procent. Detta i kombination med en tredubbling av sjukfrånvaron bland våra anställda, säger hon.

Fakta

Therese Ankare

Ålder: 40 år.

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom maskinteknik på Lunds tekniska högskola.

Karriär: Deutsche Post 2006 – 2008, DHL Global Forwarding 2008 – 2013, MTR Nordic 2013 -.

Trots påfrestningarna har MTR Nordic ändå kunnat köra med full kapacitet hela våren, frånsett fjärrtågen som dragit ned på avgångar – dessutom med rekordhög punktlighet. Under till exempel mars månad nådde tunnelbanan en punktlighet på 99,2 procent och pendeltågen på 96,5 procent.

– Att upprätthålla trafiken och bibehålla hög kapacitet är ett strategiskt ställningstagande från Trafikförvaltningen som vi stödjer. Kollektivtrafiken är en viktig samhällsfunktion. Den måste fungera för dem som verkligen måste transportera sig samtidigt som vi kunnat undvika trängsel genom att hålla trafiken igång, förklarar hon.

Integrerat verksamhetsledningssystem

I Therese Ankares roll som kvalitetschef ingår att ansvara för det koncernövergripande systematiska kvalitetsarbetet. MTR Nordic har sedan flera år tillbaka ett verksamhetsledningssystem där varje affärsområdes huvudprocess och delprocesser finns dokumenterade tillsammans med stödprocesser och rutiner. Samtliga områden för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet är integrerat i systemet som är certifierat mot Iso 9001 och 14001.

Huvudprocesserna grundar sig på P-D-C-A-metodiken (Plan-Do-Check-Act) med fokus på ”input” och ”output” från kritiska processer samt mätning och uppföljning av dessa för att säkra effektiviteten. Avdelningsdirektörerna är processägare och ansvarar för uppföljning av innehåll och mål samt för utveckling och förbättringar enligt koncernens övergripande strategi.

– Ständiga förbättringar är ett viktigt inslag i vår verksamhet, understryker Therese Ankare. För att skapa engagemang och delaktighet kring våra processer samt få hållbara resultat och ökat kundfokus arbetar vi därför enligt ett koncept som bygger på Six Sigma. Där ingår bland annat att sätta samman tvärfunktionella medarbetarteam som får till uppgift att fokusera på ett processrelaterat förbättringsområde.

Strategiskt fokus

Även om dagsaktuella operativa frågor och krishantering står högt på agendan till följd av krisen har Therese Ankare och övriga i ledningsgruppen ändå inte tryckt på pausknappen för det långsiktiga kvalitetsarbetet. Det strategiska fokuset och de långsiktiga planerna ligger fast.

Inte heller för Therese Ankare i rollen som kvalitetschef har krisen inneburit några större förändringar. Ansvaret för det operativa respektive det strukturella är tydligt uppdelat.

– Visst har några aktiviteter, som till exempel vissa ledarutvecklingsutbildningar och interna revisioner, fått senareläggas. Även den större lanseringskampanjen kring vårt varumärkesbyte från MTR Express till MTRX har fått skjutas på framtiden. Men på det hela taget är vårt långsiktiga kvalitetsarbete intakt, där min uppgift är att se till att vi nu inte tappar några bitar, säger hon.

Lärdomar för framtiden

Ur ett kvalitetsutvecklingsperspektiv har också vissa erfarenheter kunnat dras inför framtiden. Under krisen har stabsfunktionerna delats upp i två team som växelvis arbetat hemifrån respektive från kontoret i DN-skrapan på Kungsholmen.

– Digitalisering är en fråga som funnits ”i pipen” sedan lång tid tillbaka. Men på grund av krisen har den digitala mognaden gått betydligt snabbare än planerat och gett upphov till nya arbetssätt som säkert kommer att kvarstå framöver, konstaterar hon.

En annan lärdom är att verksamhetsledningssystemet fungerar väl och är tillräckligt robust för att klara av de påfrestningar som krisen inneburit.

– Verksamhetsledningssystemet är inte den viktigaste förklaringen till att kvaliteten kunnat upprätthållas – det är snarare att alla medarbetare svarat för extraordinära insatser. Men det har helt klart gett ett gott stöd. I systemet finns bland annat noggrant dokumenterade rutiner för krishantering som vi tränat på genom olika fiktiva scenarier, säger Therese Ankare.

Tidiga signaler

En bidragande orsak till att MTR Nordic kunnat hantera krisen relativt väl är också att man i ett tidigt skede fick indikationer om coronautbrottet via huvudägaren i Hongkong. Redan i början av februari kom de första signalerna om att något var på gång.

– Det resulterade i att vi satte samman en krisledning och skaffade oss beredskap att möta krisen när den väl nådde Sverige, förklarar Therese Ankare.

Långsiktigt har MTR Nordic ambitionen att fortsätta expandera – både i volym och till nya geografiska områden. Hur ser planerna ut för en återstart av verksamheten efter krisen?

– Som tågoperatör har vi rutin för att hantera både större och mindre avvikelser, även om coronakrisen går över det vanliga. Därför blir det inte så mycket återstart för vår del, utan mer en återgång till en normal situation, säger Therese Ankare.

Tveka inte att nominera Årets Kvalitetsprofil!

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.