Så påverkas kvalitetsinfrastrukturen av brexit

Internationellt Storbritanniens utträde ur EU närmar sig med stormsteg. För den gemensamma kvalitetsinfrastrukturen får brexit vissa konsekvenser – framförallt efter att övergångsperioden löpt ut.

Så påverkas kvalitetsinfrastrukturen av brexit
Foto: Stock Adobe.

Om allt går som planerat kommer Storbritannien att lämna EU vid midnatt mellan den 31 januari och 1 februari. Efter det inträder en övergångsperiod som löper till slutet av 2020. Under övergångsperioden kommer Storbritannien att fortsätta vara en del av den inre marknaden och tullunionen samt förhandla med EU om hur den framtida relationen ska se ut.

Den kvalitetsinfrastruktur som finns inom EU består av ett nätverk av bland annat tekniska regler, standarder, avtal och gemensamma resurser. Syftet är att skapa tillit till produkter och tjänster och underlätta handeln på inre marknaden. En produkt som är godkänd i ett land kan cirkulera fritt inom hela EU.

Swedac, myndigheten för ackreditering och teknisk kontroll i Sverige, har noga följt utvecklingen och studerat vilka konsekvenserna blir av en hård brexit.

Brittisk ackreditering

För svenska organ som utför certifieringar, kalibreringar, kontroller, provningar och verifieringar med ackreditering från Storbritanniens ackrediteringsorgan UKAS kommer det åtminstone under övergångsperioden inte att bli några förändringar.

UKAS är medlem i EA, den europeiska samarbetsorganisationen för ackrediteringsorgan, som bekräftat att UKAS kommer att fortsätta kunna vara medlem i EA under övergångsperioden. Tanken är också att EA ska göra en översyn av sina medlemskriterier för att kunna säkerställa medlemskap även efter övergångsperioden.

Oavsett om UKAS fortsätter vara medlem i EA eller inte är UKAS en avtalsslutande part till de globala samarbetsorganisationerna för ackrediteringsorgan, ILAC och IAF, och därmed en del i den globala ömsesidiga överenskommelsen om att erkänna varandras ackrediteringar.

Anmälda organ förlorar status

Däremot blir konsekvenserna för så kallade anmälda organ desto större. I normalfallet krävs inget förhandsgodkännande från nationella myndigheter för att sätta en produkt på inre marknaden. I de flesta fall räcker det att tillverkaren genomför en bedömning av överensstämmelse och upprättar en så kallad EG-försäkran om överensstämmelse mot de krav som ställs i lagstiftningen.

Men inom ett 30-tal produktområden, som medicintekniska produkter, maskiner, tryckkärl och byggprodukter, krävs att tillverkaren anlitar ett särskilt tredjepartsorgan, så kallat anmält organ, som ett led i sin bedömning av överensstämmelse genom certifiering, kontroll eller provning.

Dessa organ kompetensbedöms som regel genom ackreditering och anmäls till EU-kommissionen, därav namnet.

Genom att EU-lagstiftningen bygger på ett öppet system för provning och kontroll kan tillverkare anlita ett anmält organ från vilket EU-land som helst. Men när nu Storbritannien nu lämnar EU innebär det att brittiska anmälda organ i ett slag förlorar sin status. Bakgrunden är att ett anmält organ måste vara etablerat inom en medlemsstats territorium samt stå under övervakning av medlemsstaten.

Svenska tillverkare som anlitar brittiska anmälda organ behöver därför vända sig till anmälda organ i andra länder eftersom certifikaten inte längre kommer vara giltiga. Vissa brittiska anmälda organ har dock indikerat att man kommer att flytta delar av sin verksamhet till någon av EUs medlemsstater. De anmälda organen kan då ha underleverantörer och dotterbolag i Storbritannien.

CE-märkning upphör

Produkter som genomgått bedömning av överensstämmelse enligt europeiska regler, vilket intygas genom CE-märkning, accepteras av Storbritannien under en övergångsperiod, förutsatt att ett brittiskt anmält organ inte deltagit i bedömningen.

Men med brexit inför Storbritannien också ett eget system för bedömning av överensstämmelse för produkter som ska säljas på den brittiska marknaden, så kallad UKCA-märkning. Initialt kommer de tekniska kraven att baseras på europeiska produktregler och i normalfallet kommer CE-märkningen fortfarande att kunna användas vid export till Storbritannien.

Tanken är dock att CE-märkningen på sikt kommer att ersättas av den nationella märkningen. För svenska företag gäller det alltså att förbereda sig på att kunna uppfylla kraven för UKCA-märkning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.