Män får mer forskningsmedel från EU än kvinnor

Forskning Män får mer forskningsmedel från EU än kvinnor, visar en färsk undersökning från SCB. Förklaringen är att män i större utsträckning än kvinnor forskar inom några av de forskningsområden som prioriteras av EU.

Män får mer forskningsmedel från EU än kvinnor
Män forskar mer inom områden som prioriteras av EU. Foto: Stock Adobe.

Enligt undersökningen ”Forskning och utveckling i Sverige”, som genomförs vartannat år, kostade FoU vid svenska universitet och högskolor drygt 42 miljarder kronor under 2019. Cirka 40 miljarder användes till rörelsekostnader med löner och andra personalkostnader som den största posten.

Pengarna kommer främst från den offentliga sektorn. Men en annan stor finansiär är den privata icke-vinstdrivande sektorn, som till exempel stiftelser. Den tredje största forskningsfinansiären är EU som stod för cirka 4 procent av de totala rörelsekostnaderna.

Övervikt mot naturvetenskap och teknik

Drygt 60 procent av EU-medlen går till forskning inom naturvetenskap och teknik, delvis med koppling till EU:s ramprogram Horisont 2020. Programmet har fokus på områden som säker, ren och effektiv energi samt smart, grön och integrerad transport. Programmet löpte mellan 2014 och 2020 och under den perioden har svenska lärosäten mottagit cirka 13,8 miljarder kronor via programmet.

Män forskar mer än kvinnor

Hur fördelar sig då EU:s forskningsmedel mellan män och kvinnor? Många forskare lägger visserligen endast en del av sin arbetstid på forskning. Men en omräkning till så kallade helårspersoner visar å ena sidan att mindre forskning totalt sett utförs av kvinnor än av män. Kvinnors forskning motsvarar drygt 8 600 helårspersoner, medan mäns forskning uppgår till drygt 10 800 helårspersoner.

Forskningsområden skapar obalans

Å andra sidan skiljer sig mäns och kvinnors forskning åt mellan olika områden. Inom naturvetenskap och teknik, alltså de forskningsområden som får mest pengar från EU, motsvarar mäns forskning dubbelt så många helårspersoner som kvinnors forskning. Det är den här obalansen som är en av förklaringarna till att män och kvinnor får olika del av EU-medlen.

De enda områden där kvinnor tilldelas mer EU-medel är medicin och hälsovetenskap.

Övriga finansiärer

Men om man tittar på övriga finansiärer, förutom EU, är skillnaderna mellan män och kvinnor betydligt mindre. Totalt sett tilldelas kvinnor istället 1 procent mer i genomsnitt per helårsperson än män.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.