Hur kvalitetssäkras forskning vid svenska lärosäten?

Kvalitetssäkring Universitetskanslerämbetet har utvecklat en metod för att kunna granska hur den forskning som bedrivs vid universitet och högskolor kvalitetssäkras. En första pilotgranskning har gjorts vid tre lärosäten.

Hur kvalitetssäkras forskning vid svenska lärosäten?
Foto: Stock Adobe.

En av UKÄ:s uppgifter är att granska lärosätenas kvalitetsarbete. 2017 fick myndigheten ett utökat uppdrag av regeringen att utveckla det nationella systemet för kvalitetssäkring så att det inte bara är inriktat på högre utbildning, utan även forskning. Syftet är att få ett mer sammanhållet system som granskar universitetens och högskolornas hela verksamhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Pilottestning viktigt steg

I mitten av 2019 blev en vägledning klar för hur UKÄ ska granska lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende forskning och senare samma år påbörjades en pilottestning av de nya bedömningsgrunderna. Tre lärosäten blev föremål för granskning – Högskolan Väst, Högskolan i Borås samt Linnéuniversitetet.

– Pilottestningen har varit ett viktigt steg för oss för att verkligen kunna se vad som fungerar i praktiken, säger Viveka Persson, gruppchef vid utvärderingsavdelningen på UKÄ.

Kvalitetsutveckling inbyggt i processen

Under pilotgranskningen har många värdefulla erfarenheter vunnits, konstaterar Kristina Tegler Jerselius, senior utredare vid utvärderingsavdelningen.

– Trots att kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling är en inbyggd del i forskningsprocessen genom de olika kollegiala granskningar som sker, till exempel i samband med ansökan om forskningsmedel, i seminarier, vid publicering och vid tillsättning av akademiska tjänster, är det inte alltid tydligt hur den information som genereras används. Mycket information finns redan på plats, men det är ibland otydligt hur den fångas upp vid lärosätet och hur den omsätts i kvalitetshöjande åtgärder, säger hon.

Delat ansvar för kvalitet

Ansvaret för att lärosätenas utbildning och forskning håller hög kvalitet delas mellan lärosätena och UKÄ. Universitet och högskolor ansvarar för kvaliteten i verksamheten både vad gäller kontroll av kvalitet och kvalitetsutveckling. UKÄ:s uppgift är att säkerställa att lärosätena tar detta genom granskning av interna kvalitetssystem.

Varje lärosäte ska också följa kvaliteten genom att på egen hand granska sina utbildningsprogram, kurser och sin forskningsverksamhet samt har ansvar för att definiera och genomföra kvalitetshöjande åtgärder.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.