Maskiner och robotar kan inte fatta beslut

Offentlig verksamhet I många kommuner pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att digitalisera olika rutiner och effektivisera beslutsprocessen. Men att helt överlåta beslutanderätten till en maskin eller en robot är inte möjligt med dagens lagstiftning, konstaterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i en promemoria.

Maskiner och robotar kan inte fatta beslut

Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller kompetensförsörjningen. För att kunna minska rekryteringsbehoven och ge medarbetarna större möjligheter att fokusera på användarna av tjänsterna pågår ett intensivt arbete för att automatisera olika rutiner.

– Digitaliseringen innebär stora möjligheter. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen sker med respekt för den enskilde och rådande regelverk, säger Vesna Jovic, vd för SKL.

SKL har tagit fram ett stöd till medlemmarna med en juridisk genomgång av det aktuella rättsläget när det gäller automatiserat beslutsfattande.

En slutsats är att en nämnd inte kan delegera beslutanderätten till ett helt automatiserat förfarande där en maskin eller en robot fattar beslutet, alltså utan att en människa deltar. Däremot är det möjligt med ett automatiserat beslutsstöd innan själva beslutet. Det kan exempelvis göras genom att en och samma handläggare, som fått delegation att fatta beslut i ett visst ärende, samtidigt godkänner alla beslut som föreslagits av maskinen eller roboten under en och samma dag. Det innebär rent formellt att delegaten står bakom alla besluten.

– En ändring i kommunallagen vore önskvärd och är förmodligen nödvändig för att göra det tydligt att automatiserat beslutsfattande kan användas som en bland andra beslutsformer även i den kommunala förvaltningen, säger Vesna Jovic.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.