Patienter vill vara delaktiga

Almedalen Myndigheten Vårdanalys har i en rapport undersökt patienternas prioriteringar. Involvering, fungerande vårdkedjor och tillgång till högsta möjliga medicinska kvalitet är de tre viktigaste faktorerna.

Myndigheten Vårdanalys har i rapporten Centralisering med patienten i centrum utvärderat i vilken mån arbetet med rikssjukvård bedrivs i enlighet med patienternas prioriteringar. Och det visar sig finnas stor samsyn bland olika aktörer kring vilka faktorer som är viktiga ur ett patientperspektiv, säger Joakim Ramsberg från myndigheten under ett seminarium på Almedalen.

Rapporten visar att det finns tre faktorer som är viktiga för patienten. Det första är medicinska resultat och säker vård, att patienten får tillgång till den vård som har högsta möjliga medicinska kvalitet. Det andra är välfungerande vårdkedjor, att hela kedjan beaktas i utredning och beslut och att kommunikationen mellan enheter fungerar. Det tredje är patientinvolvering, att de får vara delaktiga i processen och att deras unika kunskap om sin sjukdom och vård tas tillvara.

– Det finns idag ingen systematik gällande patientinvolveringen, säger Joakim Ramsberg.

Rapporten pekar på att patientföreningarna idag fungerar som remissinstans men att patienternas erfarenheter och kunskap skulle kunna nyttjas bättre under utredningsarbetet. Dessutom konstateras det att den nuvarande processen för att definiera rikssjukvård tar för lång tid och att verksamheter bör koncentreras för att uppnå bättre medicinska kvalitet och att öka patientsäkerheten. Ett viktigt utvecklingsområde är också att säkra fungerande vårdkedjor och förbättra samarbetet mellan rikssjukvårdsenheter och hemmalandstingen då det är svårt att få fungerande kedjor idag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.