Tilltron till förändringsförmågan avgörande för jobbtrivseln

Förändringsledning Förändringstrycket är högt inom många organisationer och kan få negativa konsekvenser för arbetstillfredsställelse och engagemang. En färsk studie visar att medarbetarnas tilltro till den egna organisationens förmåga att hantera förändring är en viktig faktor för jobbtrivseln.

Tilltron till förändringsförmågan avgörande för jobbtrivseln
Foto: Stock Adobe.

I studien, som bygger på en enkät med 2 112 präster och diakoner i Svenska Kyrkan, har arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang undersökts – två aspekter som speglar välmåendet på en arbetsplats. När tillfredsställelsen och engagemanget för arbetet är lågt är risken också högre att den anställde blir sjukskriven eller lämnar organisationen.

– Det vi säkert kan säga är att tilltron till den egna organisationens förmåga att hantera förändring har ett klart samband med arbetstillfredsställelsen, förklarar Anders Edvik, universitetslektor vid Malmö universitet, som tillsammans med Martin Geisler, Tuija Muhonen, Hope Witmer och Josefin Björk, samtliga också vid Malmö universitet, står bakom studien som publicerats i Frontiers in Psychology.

Stora förändringar

På senare år har kyrkan, liksom många andra organisationer, genomgått stora förändringar. Antalet medlemmar har minskat och ekonomin försämrats. I vissa församlingar har nedgången varit långvarig. Svenska kyrkan har därför valt att på sina håll omorganisera sig genom att till exempel slå samman församlingar.

Samtidigt har det under lång tid pågått diskussioner kring frågor där det rått delade meningar, som kvinnliga präster och samkönade äktenskap.

– Det finns stöd för besluten, men frågan poppar upp när förändringar sker. Tryck utifrån väcker frågor kring vad Svenska kyrkan ska stå för. Vi började fundera på hur det har betydelse för hur människor mår och hur tilltron påverkar välmåendet, säger Anders Edvik.

Identiteten påverkas

Tilltro handlar om att ha förtroende för organisationens förmåga att klara av något – i det här fallet förmågan att hantera förändring. Anders Edvik ser likheter med andra människovårdande yrken.

– Yrkesgrupper med tydligt kall och identitet, som präster, lärare och sjuksköterskor, kan känna att de ger upp sig själva för patienters, elevers eller församlingens bästa. Den identiteten kan påverkas om man känner att ens organisation inte kan hantera de förändringar som sker. Då får kall och identiteter en knäck.

Förvånansvärt bra arbetsmiljö

Om medarbetarna i Svenska kyrkan har tilltro till organisationens förmåga att hantera de pågående förändringarna framgår dock inte av studien.

Däremot har forskargruppen studerat arbetsmiljön överlag inom organisationen på uppdrag av Svenska kyrkan. Det är den första rapporten hittills som tar ett helhetsgrepp om arbetsmiljön.

Anders Edvik är förvånad över resultatet.

– Bilden att Svenska kyrkan är en usel arbetsplats kan vi inte se i vårt material. Det var lite förvånande eftersom vi fått den bilden i media. Men arbetsmiljön inom Svenska kyrkan sticker inte på något sätt ut jämfört med andra arbetsplatser – varken i positiv eller negativ bemärkelse, sammanfattar han.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.