Granskningarna som förbättrar verksamheten

Förbättringsarbete Riksrevisionen granskar att statens verksamhet är tillräckligt effektiv och kommer med förslag till förbättringar. Men leder granskningarna verkligen till några konkreta åtgärder? Svaret är i de flesta fall ja.

Granskningarna som förbättrar verksamheten
Riksrevisionen granskar att statens verksamhet är effektiv. Foto: Stock Adobe.

Riksrevisionen har till uppgift att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används av statliga myndigheter och verksamheter.

Varje år publiceras en uppföljningsrapport om vad tidigare års granskningar har lett till. Detta i syfte att ge riksdagen underlag för att kunna bedöma om Riksrevisionens granskningar verkligen bidragit till bättre statlig verksamhet.

Vägunderhåll och forensisk verksamhet

I årets rapport har Riksrevisionen följt upp 22 av de totalt 39 effektivitetsgranskningar som genomfördes och publicerades från april 2017 till mars 2018. Uppföljningen visar att 17 av dessa hittills har lett till åtgärder från regeringen eller ansvariga myndigheter som är i linje med Riksrevisionens granskningar.

– Effektivare underhåll och drift av vägar samt förbättrad forensisk verksamhet vid polisen är några av de förbättringar som granskningarna bidragit till, säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar.

Modifierade revisionsberättelser

En annan av Riksrevisionens uppgifter är att granska om statliga myndigheters årsredovisningar ger en rättvisande bild av deras ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning. Arbetet pågår kontinuerligt året om för att fel och brister ska kunna rättas till innan myndigheterna färdigställer sina årsredovisningar.

Det slutliga resultatet presenteras i en revisionsberättelse och om årsredovisningen innehåller väsentliga fel lämnar Riksrevisionen en så kallad modifierad revisionsberättelse.

För räkenskapsåret 2020 fick 12 av 226 granskade myndigheter modifierade revisionsberättelser. Anledningarna kan vara många, exempelvis att man haft stora underskott i avgiftsfinansierad verksamhet eller att man ingått åtaganden som man saknar befogenhet för.

Uppföljningsrapporten visar att de flesta myndigheterna vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna redan efter ett år.

Revisionsrapport

Men även under granskningens gång kan Riksrevisionen lämna en revisionsrapport med rekommendationer om åtgärder. För räkenskapsåret 2020 fick 14 myndigheter revisionsrapporter med totalt 57 rekommendationer. För 54 av dem har myndigheterna helt eller delvis vidtagit åtgärder.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.