Regioner samverkar kring kvalitetsarbete

Förbättringsarbete Sex regioner finns hittills representerade i det nya regionnätverk som initierats av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Syftet med nätverket är att regionledningarna gemensamt ska lära, utveckla och utbyta erfarenheter kring kvalitetsutveckling.

Regioner samverkar kring kvalitetsarbete

SIQ driver och koordinerar redan flera nätverk för kommuner, industriföretag samt energi- och transportbolag. Och nu har alltså motsvarande nätverk kommit igång även för regioner.

Sex regioner – Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Uppsala, Värmland och Örebro – har under våren anslutit sig till nätverket för att samverka kring kvalitetsutveckling.

– Intresset för nätverket är stort. Flera andra regioner som är medlemmar i vår intressentförening är också på ingång, säger Anne-Charlotte Holmgren, som arbetar med utvecklingsfrågor, utmärkelser och utvärderingsprodukter på SIQ och som är ansvarig för regionnätverket.

Läs även: Kommuner växlar upp sitt kvalitetsarbete.

I regionnätverket ingår regiondirektörerna samt en kontaktperson från varje region. Frekvensen av träffarna kan variera över tid och beror bland annat på vilka frågor som behandlas. I dagsläget är tre träffar inplanerade före årets slut.

– Men det som skiljer oss från de andra nätverken inom SIQ är att vi dessemellan träffas on-line. Genom att regionerna har så stor geografisk spridning uppnår vi effektivare samverkan genom att kombinera fysiska och digitala möten, konstaterar Anne-Charlotte Holmgren.

Fokus på ledning och styrning

Regionerna som ingår bestämmer själva utformning och inriktning på träffarna. Inledningsvis kommer fokus att ligga på ledning och styrning på regionnivå, där medlemmarna i nätverket bland annat kommer att utbyta kunskap och erfarenheter kring relevanta mätetal.

– Det är en stor och viktig fråga, som kräver transparens. Många regioner känner att det kan gå trögt och att man inte snabbt får full effekt av de politiska besluten, säger Anne-Charlotte Holmgren.

Mats Deleryd, vd för SIQ har också förhoppningen att det nya regionnätverket ska lyfta kvalitetsfrågorna ytterligare.

– En stark kvalitetskultur kan underlätta för regionerna att hantera den snabba förändringstakt som råder i samhället. Syftet är att genom kvalitetsutveckling få nöjdare patienter, medborgare, medarbetare och arbeta för en hållbar verksamhet såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt, kommenterar han.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.