Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola till Solna och Skinnskatteberg

Utmärkelse Dibber Rullens Särskola i Solna tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020. Inom ramen för kvalitetsutmärkelsen får Skinnskattebergs kommunala förskolor samtidigt ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola till Solna och Skinnskatteberg
Ridning vid Dibber Rullens Särskola.

Det är SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling som driver Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Skolverket. Syftet är att lyfta fram skolverksamheter som genomför ett föredömligt systematiskt kvalitetsarbete.

Skolorna utvärderas gentemot SIQ Managementmodell, en forskningsbaserad kvalitetsmodell som lägger stor vikt vid både val av arbetssätt, uppnådda resultat och ständiga förbättringar.

I år är det Dibber Rullens Särskola i Solna som tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola samtidigt som Skinnskattebergs kommunala förskolor får ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling.

– De här skolorna visar vikten av ett långsiktigt ledarskap, tydliga och systematiska arbetssätt och en kultur där både elever och personal blir medskapare i framgången, kommenterar Mats Deleryd, vd för SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling.

Domarkommitténs motivering – Dibber Rullens Särskola:

Dibber Rullens Särskola är en särskola med förskoleklass till gymnasiesärskola samt korttidstillsyn.

Verksamheten genomsyras av ett tydligt fokus på elever samt uppvisar utarbetade arbetssätt för att skapa värde tillsammans med såväl elever som vårdnadshavare. En öppen och tillåtande kultur finns med ett inkluderande engagerande ledarskap och involverade delaktiga medarbete. Verksamheten har en hållbarhetsinriktad verksamhetsutveckling där ständiga förbättringar står i fokus genom systematiskt arbete. Skolan uppvisar en hög processmognad, med avsevärd integration och samverkan inom olika processer. Verksamheten har en påtaglig kvalitetskultur och uppvisar beständiga höga resultat som är relaterade till arbetssätten, framförallt gällande kunder, intressenter och medarbetare.

Verksamheten vid Dibber Rullens Särskola är en stark förebild inom kultur, struktur och systematik och är därmed en värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020.

Domarkommitténs motivering – Skinnskattebergs kommunala förskoleverksamhet:

Skinnskattebergs kommunala förskoleverksamhet är välplanerad med god samverkan och integration. Verksamheten kännetecknas av ett engagerat närvarande ledarskap och involverade medarbetare. Tillsammans leder skolans arbetssätt och kultur positivt till barnens utveckling, kundnöjdhet, en bättre och utvecklande arbetsmiljö samt ett bättre samhälle. Verksamheten har ett strukturerat och integrerat kvalitetsarbete samt en kultur som präglas av delaktighet, engagemang och förbättringsarbete. Förskolan uppvisar förmåga att ställa om sina arbetssätt vid förändringar i omvärlden eller förändrade krav. Processerna styrs med tydlig koppling till verksamhetsidé, vision och värderingar. Det finns potential att utvecklas ytterligare genom tydligare koppling mellan processer och resultaten av de valda och tillämpade arbetssätten.

Skinnskattebergs kommunala förskoleverksamhet är en förebild som genomsyras av ett ledarskap och en kultur som skapar förutsättning för hållbar utveckling och de gör sig därför väl förtjänta av ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom ramen för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020.

Utmärkelserna delas ut av Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, under Rikskonferensen Bättre Skola som arrangeras den 13 – 14 januari 2021.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.