Använd ”transformation” på tydligare sätt

Debatt Transformation har blivit något av ett modeord, men används inte alltid på rätt sätt. Först när transformation kopplas ihop med orden ”från” och ”till” blir det tydligare, menar Klas Fjärstedt, som till vardags arbetar med förändring inom Handelsbanken.

Använd ”transformation” på tydligare sätt
Klas Fjärstedt arbetar till vardags på Handelsbanken.

Transformationen sker inte när knoppen brister i försommarkvällen och slår ut i blom. Transformationen sker i jorden – när fröet blir till växt. En engångshändelse i en linjär process. Knopp till blomma är sedan en återkommande händelse i en cirkulär process som upprepar sig varje år i samklang med omgivningen.

Används på märkligt sätt

Du har säkert hört ordet: transformation. Ofta i sammanhang som digital transformation eller lean-agil transformation.

Är det så att ordet transformation används på ett lite märkligt sätt baserat på vad det faktiskt betyder? Och att det i och med det riskerar få ganska stora konsekvenser på det vi försöker uppnå?

Transformation betyder ”genomgripande förändring av någon grundläggande egenskap”. Till exempel att ett frö blir till växt. När fröet sedan blir till växt utvecklas den i en cirkulär process.

Genom att bli tydligare i vad vi skriver före och efter ordet transformation blir det också tydligare vad det är vi vill förändra. Vi förändrar från någonting till någonting annat. En tämligen linjär aktivitet. Ofta till något cirkulärt.

Lean-agil transformation

När vi säger ”lean-agil transformation” säger vi ingenting om vad det är vi vill bli, vi säger bara att den genomgripande förändring ska vara lean-agil. Därför är ”lean-agil transformation” inte tillräckligt att säga.

Säger vi istället ”transformation till ett lean-agilt arbetssätt” blir det tydligt att vi inte är lean-agila idag men att vi vill bli det i morgon och det betyder att vi behöver göra en (!) genomgripande förändring.

Den förändringen är, vilket kanske låter lite märkligt, i allra högsta grad en linjär företeelse. Den är enkelriktad. Men den leder till ett cirkulärt arbetssätt – ett lean-agilt arbetssätt. Så vi genomför den linjärt (med fördel med ett utforskande tankesätt) från en punkt till en annan – till en ny cirkulär verklighet.

När vi förstår före och efter i samband med transformation blir det också tydligt att det påverkar inte minst ledarstilarna i organisationen. Grovt generaliserat har vi ett par tongivande ledarstilar i ”före steget”, som behöver bli någonting annat under transformationen för att blomma ut i någonting nytt efter.

Risk att ledarstilar krockar

En utmaning blir således att leda transformationen om det finns liten vana av den ledarstil det kräver. När vi säger ”transformation till ett lean-agilt arbetssätt” blir det tydligt. Tydligare än om vi säger ”en lean-agil transformation”. Går vi från en plandriven organisation där vi leder med instruktioner kan vi inte anamma den ledarstilen i transformationen. Där behöver vi transformativt och kommunikativt ledarskap. Och när vi har förändrat oss till en lean-agil organisation behöver vi mer av ett coachande ledarskap än analytiskt.

Det är först när vi uttrycker oss som i punkt 3 det blir uppenbart att det handlar om en genomgripande förändring från någonting till någonting helt annat. Orden ”från” och ”till” får en avgörande betydelse. Hur vi säger spelar roll för vad vi menar.

1. Lean-agil transformation = Otydligt

2. Transformation till ett lean-agilt arbetssätt = Tydligt

3. Transformation från ett plandrivet arbetssätt i temporära projekt till ett flödesbaserat arbetssätt i fasta agila tvärfunktionella team = Tydligare

Metaforerna förändras

Vi tolkar världen genom våra antaganden om den, ofta omedvetet. Metaforer hjälper oss att skapa förståelse när vi tolkar och kommunicerar genom att likna det abstrakta och komplexa vid något konkret. Vilka metaforer vi väljer att använda för att beskriva våra antaganden avslöjar hur vi ser på oss själva och omgivningen.

”If you want to change the world, you have to change the metaphor.” – Joseph Campbell

Metaforerna i sig genomgår också en genomgripande förändring i transformationen. Vi använder oss av andra metaforer efter transformationen än vad vi gör före. Eller vi behöver i alla fall göra det. För om vi inte ändrar på våra antaganden och våra metaforer har vi då egentligen gjort någon genomgripande förändring?

Sammanfattning

Transformation betyder alltså ”genomgripande förändring av någon grundläggande egenskap”. Den bör ske relativt snabbt för att man så fort som möjligt ska komma igång med utvecklingen av och i det nya.

Att leda en transformation är inte samma sak som att leda i nuläget eller att leda i det önskade nyläget. Före, under och efter kräver olika ledarstilar.

Långsiktigt hållbara förändringar innebär att vi behöver förändra både våra ledarstilar och vår kultur. Det gör vi inte minst genom att förändra våra antaganden om oss själva och omvärlden och de metaforer vi använder för att beskriva oss och andra. Och kom ihåg: verbet transformera uppmanar oss att göra. Så sätt igång och börja omvandla!

In any art form, action is required” – Taiichi Ohno.

Fotnot: Klas Fjärstedt har skrivit texten som privatperson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.