Att lyckas i kvalitetsarbetet

Det behövs böcker som på ett tydlig och enkelt sätt visa hur man steg för steg bygger sitt kvalitetssystem och håller det levande. Det är också syftet bakom Att lyckas med kvalitetsarbetet. Ett lovvärt mål som författaren tyvärr har svårt att uppfylla, enligt Kvalitetsmagasinets recensent.

Boken vänder sig till ”alla med chefsansvar och till kvalitetsansvariga i både privat och offentlig verksamhet”. Enligt förordet vill författaren ”visa att kvalitetsutveckling är ett tålmodigt vardags-arbete, och att det går att göra stora vinster genom att granska sin verksamhet med hjälp av ett ledningssystem för kvalitet”.

Olika delar

Boken är uppbyggd av de åtta kapitlen: Att införa kvalitetssystem, olika kvalitetsstandarder, att kartlägga arbetet, misstag och paradoxer i kvalitetssystem, individuellt ansvar i kvalitetsarbetet, mätning och uppföljning, att revidera sitt kvalitetssystem och att se över affärsprocesserna, som enligt förordet följer en process över hur uppbyggnaden av kvalitetssystem kan gå till.

Till bokens förtjänster hör att den trycker på vikten av ledningens engagemang, att man bör bygga systemet efter sin verksamhet och inte efter en standard och att man lyfter fram vikten av att använda enkla termer. På plussidan finns också ett antal litteraturtips och en del bra illustrationer och figurer.

Balanskonst

Att skriva kort, enkelt och ändå med precision och bredd är en svår balanskonst. Jag tycker tyvärr inte att denna bok uppfyller detta. Den känns alltför ofta svepande och oklar språkligt och substansmässigt. Detta gör att det är svårt att se såväl steg som helhet.

Kapitel 2 som handlar om olika olika kvalitetsstandarder, tar exempelvis upp ISO 9000 med tre rader och en figur, och ägnar lika mycket (eller lite) plats åt arbetsmiljöområdets AFS 2001 och SS624070 (Ledningssystem för kompetensförsörjning). Att här ta upp SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling och EFQMs modell som exempel på kvalitetssystemstandarder känns också tveksamt för mig. Kanske har vi olika syn på begreppet, men eftersom författaren inte ger sin syn eller definition är det svårt att veta.

Lätt att misstolka

Texten innehåller också en del uttalande som inte verkar genomtänkta och kan misstolkas eller är svåra att förstå. Ett exempel är ”Bestämmer man sig för att certifiera sitt företag är det företaget som helhet som certifieras.” – det är inte ett företag som certifieras utan ett ledningssystem. ”Kvalitetssystemet bör därför vara samma sak som verksamhets-systemet. När man inser detta är det mycket som faller på plats av sig självt.”, ”När alla kundkrav och förväntningar harmonierar med det som man byggt upp för att klara dessa krav då uppstår kvalitet.”

Det finns behov av enkla inspirerande böcker, så denna bok har ett synnerligen lovvärt syfte. Men den lever, enligt min mening, inte upp till syftet i sin nuvarande upplaga.

Fakta

Att lyckas i kvalitetsarbetet

Författare: Bo Wiklund

Förlag:Liber Ekonomi.

Antal sidor: 95 sidor.

ISBN 4707407-8

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.