Från ord till handling i förändringsarbetet

Förändringsarbete Från ord till handling är en praktisk handledning om hur förändringsprojekt kan bli mer framgångsrika. I boken beskrivs vägen från att skapa en vision som kan vägleda i förändringen till vikten av att identifiera vilka beteenden som skapar framgång.

Från ord till handling i förändringsarbetet

Boken inleds med en introduktion till inlärningspsykologi med tonvikt på OBM (”Organizational Behavior Management”), som är den gren som behandlar organisationsbeteenden och som är bokens bas. Därefter presenteras en förändringsmodell med olika steg som diskuteras och exemplifieras.

En viktig start är en bra vision som kommuniceras så att medarbetarna förstår varför förändringen behövs, vad den ska uppnå och hur den kommer att påverka dem. Visionen måste sedan brytas ner och anpassas till de som berörs. En nyckel till framgång i alla förändringsprojekt är förmågan att bryta ner generella beskrivningar (som egenskaper, värderingar eller attityder) till konkreta beteenden. Ett beteende är något vi gör, inte något vi är.

Genom att involvera organisationen i att identifiera beteenden som leder mot visionen skapas en förståelse för vad som krävs. Välj sedan ut de beteendeändringar som är effektivast och beskriv dessa nyckelbeteenden i detalj. Att förstå hur förändrade beteenden kommer att fungera i praktiken och hur den organisatoriska kontexten påverkar hur vi agerar är viktigt för att lyckas. Kontexten påverkar våra agerande. Tänk på hur du hälsar på olika personer. Men beteenden är också funktionella. Vi utför ett beteende för att vi lärt oss att det för oss närmare något vi önskar eller tar oss längre bort från något vi inte önskar. Väl formulerade mål kan sedan fungera som utvärderingspunkter för konstruktiv feedback i en feedback-vänlig kultur.

Förändrade beteenden kan mätas
Behovet av att arbeta med positiv förstärkning av beteenden lyfts fram och exempel ges på hur önskvärda beteenden kan uppmärksammas, underlättas och belönas. Hur förändrade beteenden kan mätas och hur projektet kan utvärderas diskuteras också.

Det är viktigt att cheferna har kunskap om förändringsarbete. Boken ger det kloka rådet: ”Ge cheferna en kurs. Det behövs ofta.”. Precis som medarbetare behöver identifiera nyckelbeteenden behöver chefer ta fram sina nyckelbeteenden. Hit hör: ”Kommunicera tydligt; visa intresse för medarbetaren; led genom positiv förstärkning, agera som förebild; ha ett empatiskt förhållningssätt”.

Kapitlen avslutas med en sammanfattning och reflektionsfrågor. Värdet av sammanfattningarna kan diskuteras, åtminstone i korta kapitel, men reflektionsfrågorna ger absolut läsaren mervärde om de utnyttjas väl.

Förklarande exempel
Jag uppskattar den presenterade förändringsmodellen med många förklarande exempel från författarens egen verksamhet som konsult, samt den inlärningspsykologiska basen med beteendeförändring som framgångsfaktor. Däremot störs min läsning av ett onödigt ”jag”-fokuserat skrivsätt och en otydlig kapitelstruktur, som gör att man lätt tappar nivån bland rubrikerna. Boken rekommenderas till personer som ska leda förändringsarbete – inte minst chefer. Genom sin konkreta handledning kan den säkert bidra till att göra förändringsarbetet mer lyckosamt och minska risken för psykisk ohälsa hos de som berörs av förändringen.

Bengt Klefsjö.
Bengt Klefsjö.

Bengt Klefsjö, Professsor, Luleå Tekniska Universitet

Martin Carlström (2018). Från ord till handling. Framgångsrikt förändringsarbete med OBM. Studentlitteratur, Lund. 208 sidor. ISBN 978-91-44-11957-1.

 

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.