Så ska kvaliteten på sociala insatser säkras

Kvalitetssäkring Det kan vara svårt att mäta kvaliteten på - och utfallet av - olika sorters värdfärdssatsningar. Därför gör regeringen nu en särskild budget för innovation som ska stärka så kallade sociala investeringar. Humanas sociala utfallsmått är en sådan innovation, och förhoppningarna är stora.

Så ska kvaliteten på sociala insatser säkras
Damir Bandic, kvalitetsdirektör på Humana AB.

Regeringen kommer att avsätta 10 miljoner kronor per år under 2024–2026 för att stimulera mer innovativa investeringsmodeller inom socialt arbete. Syftet är att kommuner, regioner och myndigheter ska få stöd i utformning, mätbarhet och uppföljning – och på sätt skapa en större träffsäkerhet i folkhälsoinsatserna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Damir Bandic, kvalitetsdirektör på omsorgsbolaget Humana välkomnar satsningen. Historiskt sett har de kvalitetsmätningar som gjorts på välfärdssystem snarast varit kontraproduktiva menar han.

– Istället för att mäta det som verkligen betyder något, hur det blir skillnad för de personer som mottar tjänsterna, så har man satt in snabba åtgärder och belönat mängden insatser. Regelverk och rutiner har varit i fokus, medan själva kvaliteten på vården ibland har hamnat i skuggan, säger han och tillägger att de lagar och författningar som styr verksamheten också har varit svåra att översätta till konkreta åtgärder.

Detta var bakgrunden till att Humana implementerade så kallade utfallsmått i sina verksamheter, som en del i att skapa standardiseringsprocesser inom den sociala omsorgen. Sociala utfallskontrakt är en typ av resultatbaserade kontrakt där offentliga investeringar blir mer resultatinriktade. Den som utför tjänsten får betalt först när de uppsatta målen har uppnåtts.

– Vi har insett behovet av att mäta resultat och påverkan på individer och deras liv i större utsträckning. Idag saknas det fortfarande en gemensam standard för vad god kvalitet inom socialtjänsten är och klara utfallsmått kopplade till prestation och resultat, säger Damir Brandic.

Vilken är den största vinsten enligt er?

– Det är ingen hemlighet att vårt samhälle står inför betydande utmaningar när det gäller sociala frågor. Gängkriminalitet, ökande psykisk ohälsa bland unga och en åldrande befolkning med ökande omsorgsbehov är bara några av de utmaningar som vi står inför. Samtidigt är ekonomiska resurser knappa. I det komplexa landskapet är det absolut nödvändigt att de åtgärder som genomförs är rätt och mest effektiva.

Damir Brandic framhåller individbaserad systematisk uppföljning som ett sätt att skapa mer kunskapsbaserad vård och omsorg.

– Det ger oss möjlighet att samla in data och information om utfallen av våra insatser. Genom att systematiskt följa upp och analysera utfall kan vi lära oss vad som fungerar och vad som behöver förbättras, säger han.

Humana och Utfallsfonden bjuder därför in kommuner att kontraktera Humana Familj och Öppenvårdsverksamhet i form av sociala utfallskontrakt. Målgruppen är ungdomar med svår problematik i behov av mer intensiva vårdinsatser än vad som ofta erbjuds i en traditionell HVB/SiS-placering. I stället för traditionell dygnsersättning – som betalas ut oavsett uppnått behandlingsresultat – kan kommuner nu ingå kontrakt med Humana där ersättning istället kopplas till önskade utfall efter avslutad behandling. Syftet är att ge ungdomar bättre förutsättningar att återgå till mer normala familjeförhållanden och liv.

Finns det någon risk att arbeta med den typen av måttsystem?

– Otydliga utfallsmått kan leda till att man försöker manipulera resultaten för att uppnå bättre siffror eller att man fokuserar mer på kvantitet i måttet än kvalitet. För att utfallsmått ska vara användbara, måste de vara baserade på tillförlitliga och tillgängliga data. Datafel eller bristande tillgänglighet av data kan snedvrida resultaten och ge en felaktig bild av prestationen.

Vad är era förhoppningar kring regeringens satsning på innovativa folkhälsoinsatser?

– Det är nu hög tid för kommunerna i vårt land att visa mod och engagera sig i att säkerställa resultat inom det sociala området. Om vi verkligen vill göra skillnad för fler barn och vuxna som kämpar med sociala svårigheter, måste vi vara säkra på att vi satsar på rätt åtgärder. Tiden är mogen för att uppskatta värdet av tidiga och förebyggande åtgärder.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.